Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

pytania zgodne z Uchwałą Komisji z 25.03.2022 r.

Sprawdź jak uczymy

Obejrzyj omówienie przykładowego pytania.

Co zawiera nasz kurs?

 • Omówienie 40 pytań
 • aktualne materiały do nauki (pdf do pobrania i wydruku)
 • ponad 1,5 godzin nagrania

Co nas wyróżnia?

 • kurs online
 • uczysz się kiedy i gdzie chcesz
 • od praktyka do praktyka
 • prosty język

Wykładowca

Małgorzata Kucewicz

Doradca podatkowy, radca prawny

Lista pytań

Rozwiń pełną listę omawianych pytań
 1. Definicja ksiąg podatkowych, w rozumieniu ordynacji podatkowej. Podaj przykłady ksiąg podatkowych, do prowadzenia których zobowiązani są podatnicy poszczególnych podatków.
 2. Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, wspólne w aspekcie prawa podatkowego i bilansowego.
 3. Rodzaje dowodów źródłowych będących podstawą zapisów w księgach rachunkowych.
 4. Charakterystyka dowodu księgowego, będącego podstawą zapisów w księgach rachunkowych.
 5. Obowiązki ewidencyjne w podatku akcyzowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
 6. Konieczne dane, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez podmiot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych.
 7. Zasady prowadzenia rejestru zaświadczeń o wygranej uzyskanej przez uczestnika gry lub zakładu wzajemnego.
 8. Kto i kiedy jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz jakie w związku z tym są obowiązki ewidencyjne.
 9. Sytuacje, w których w związku z naruszeniem obowiązków ewidencyjnych w podatku od towarów i usług, organ podatkowy jest uprawniony do szacowania sprzedaży. Omów zasady i konsekwencje tego szacowania.
 10. Obowiązki ewidencyjne podmiotów z innych państw będących podatnikami podatku od wartości dodanej w podatku od towarów i usług, dla towarów czasowo używanych na terytorium kraju.
 11. Obowiązki ewidencyjne w podatku od towarów i usług wynikające z czynności przemieszczenia z Polski do Niemiec materiałów budowlanych do wykonywaniu usług oraz komputera do prowadzenia ewidencji magazynowej, na przykładzie polskiej firmy budowlanej (podatnika podatku od towarów i usług) wykonującej usługi w Niemczech.
 12. Sytuacje, w których podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji towarów przemieszczanych z terytorium kraju oraz ewidencji towarów otrzymanych na terytorium kraju. Podaj wymagany zakres obowiązków ewidencyjnych w podatku od towarów i usług.
 13. Specyfika prowadzenia ewidencji w podatku od towarów i usług związanej z procedurami szczególnymi, dotyczącymi podmiotów zagranicznych świadczących usługi elektroniczne na terytorium Wspólnoty, osobom nie podlegającym opodatkowaniu.
 14. Obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 15. Warunki, jakie musi spełniać kasa rejestrująca, aby mogła być uznana za urządzenie służące do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego.
 16. Rodzaje podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji wartości towarów nabywanych z innych państw członkowskich oraz ich cel.
 17. Warunki zastosowania repertorium A w zastępstwie rejestru podatku od spadków i darowizn.
 18. Podmioty zobowiązane do prowadzenia rejestru podatku od spadków i darowizn oraz zakres jego treści.
 19. Warunki uznania podatkowej księgi przychodów i rozchodów za rzetelną i niewadliwą.
 20. Dowody księgowe, na podstawie których dokonywane są zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 21. Zasady ewidencjonowania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 22. Zasady sporządzania spisu z natury przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 23. Zasady ewidencjonowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 24. Oblicz roczny dochód podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów w oparciu o następujące dane: Przychód 500 000 zł, Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego 50 000 zł, Wartość zakupu towarów handlowych w roku podatkowym 300 000 zł, Koszty uboczne zakupu 10 000 zł, Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego 50 000 zł, Pozostałe wydatki 90 000 zł.
 25. Zasady ewidencjonowania wynagrodzeń pracowników w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 26. Ewidencje jakie powinien prowadzić podatnik zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zasady prowadzenia tych ewidencji.
 27. Rodzaj wydatków, które mogą być udokumentowane dowodem wewnętrznym przy dokonywaniu zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 28. Podatnik dokonał zakupu towarów handlowych. Dostawę otrzymał 20 stycznia 20XX r. Fakturę dokumentującą zakupione towary otrzymał 25 stycznia 20 XX r. W jaki sposób powinien zaewidencjonować powyższy zakup w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 29. Po likwidacji działalności gospodarczej podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zamierza sprzedać środki trwałe, służące tej działalności, tj. maszynę tokarską o wartości początkowej 12.000 zł za kwotę 10.000 zł oraz lokal użytkowy o wartości początkowej 50.000 zł za kwotę 60.000 zł. Omów zasady opodatkowania zbycia środka trwałego po likwidacji działalności gospodarczej.
 30. Organ podatkowy stwierdził u podatnika zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych nierzetelność ewidencji, polegającą na nie zaewidencjonowaniu przychodów opodatkowanych wg stawki 3% w kwocie 12.000 zł oraz wg stawki 20% w kwocie 20.000 zł. Jakie konsekwencje w zakresie podatku zryczałtowanego poniesie podatnik?
 31. Kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów od środka trwałego o wartości początkowej 60.000 zł, rocznej stawce amortyzacyjnej 20%, jeżeli osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą była opodatkowana:
  1. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez dwa lata (24 miesiące),
  2. w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez 3 lata (36 miesięcy).
 32. Zasady i formy oraz podstawy prawne prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 33. Brak pytania w wykazie
 34. Zasady i podstawa prawna prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 35. Omów zasady i podstawę prawną dokonywania korekty kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przez podatnika będącego osoba fizyczną, jeżeli błąd ten nie jest spowodowany błędem rachunkowym lub oczywistą pomyłką.
 36. Omów zasady sporządzania spisu z natury, jakie składniki majątku i w jakich terminach podatnik, prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, dokonuje.
 37. Wymień rodzaje dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych.
 38. Omów zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych.
 39. W kolumnie 16 podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 pdof, ujął koszty prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e pdof. Wspomniane koszty stanowiły materiały i surowce bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością oraz odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywane wyłącznie w prowadzeniu działalności badawczorozwojowej. Ze względu na fakt, że poniesione koszty przekroczyły przychody podatnika ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 pdof, w kolumnie 16 ujęto koszty w kwocie nieprzekraczającej wspomniane przychody. Czy podatnik postąpił prawidłowo?
 40. W kolumnie 14 księgi podatnik, którego podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, ujął kwotę, na którą składał się m. in. koszt ubezpieczenia transportu zakupionej turbiny stanowiącej część remontowanego bloku energetycznego. Czy słusznie?

Cena

149 zł

Dostęp do modułu

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 2499 zł
Pakiet - kurs dla radców prawnych - 999 zł
Moduł - Ewidencja podatkowa - 149 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać moduł / Zaloguj się Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj