Kodeks Karny Skarbowy

pytania zgodne z Uchwałą Komisji z 26.04.2021 r.

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie: 75 zł

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały wszystkie pytania otwarte z wykazu pytań opublikowane w załączniku do uchwały Nr 16/VI/2021 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego z zakresu kodeksu karnego skarbowego (łącznie: 39 pytań). Stan prawny: 01.06.2021 r.

Lista pytań

Rozwiń pełną listę omawianych pytań
 1. Pojęcie przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.
 2. Pojęcie umyślności i nieumyślności czynu na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.
 3. Kiedy na gruncie Kodeksu karnego skarbowego sąd może odstąpić od wymierzenia kary?
 4. Okoliczności skutkujące nadzwyczajnym obostrzeniem kary na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.
 5. Okoliczności skutkujące nadzwyczajnym złagodzeniem kary.
 6. Proszę omówić organy postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, z uwzględnieniem podziału przyjętego w Kodeksie karnym skarbowym.
 7. Okoliczności wyłączające przestępność czynu w postępowaniu karnym skarbowym.
 8. Kary i środki karne za przestępstwa skarbowe w postępowaniu karnym skarbowym.
 9. Proszę omówić system kar i środków karnych za wykroczenia skarbowe w postępowaniu karnym skarbowym, z uwzględnieniem ich wymiaru.
 10. Proszę omówić zasady i konsekwencje „czynnego żalu” określone w art. 16 kodeksu karnego skarbowego.
 11. Proszę omówić konsekwencje karnoskarbowe złożenia korekty.
 12. Podatnik podatku od wartości dodanej, niezidentyfikowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego. Nie złożył informacji podsumowującej. Urząd skarbowy chce w związku z tym nałożyć na niego karę grzywny w drodze mandatu karnego. Czy słusznie? Odpowiadając proszę omówić pojęcie blankietowości przepisów prawa karnego skarbowego.
 13. Podatnik złożył deklarację VAT-7, w której podał dane niezgodne z rzeczywistością. Następnie złożył korektę tej deklaracji, podając dane zgodne ze stanem faktycznym i wpłacił (wraz z odsetkami) brakujące należności podatkowe. Urząd skarbowy chce teraz wszcząć postępowanie karne skarbowe przeciwko temu podatnikowi. Czy słusznie? Odpowiadając, proszę scharakteryzować znaczenie „klauzuli niekaralności”.
 14. Podatnik złożył wniosek o zwrot nadwyżki podatku od towarów i usług. Organ podatkowy pomyłkowo dokonał zwrotu w wysokości większej niż należna (wnioskowana i wynikająca z deklaracji). Podatnik nie zgłosił tego faktu urzędowi skarbowemu. Fakt ten wyszedł na jaw w późniejszym okresie i wówczas podatnik oddał różnicę nienależnie mu wypłaconą. Podatnikowi zarzucono jednocześnie popełnienie przestępstwa z art. 76 Kks. Czy słusznie?
 15. Przedstaw znaczenie znamienia „utrudniania wykonania czynności służbowej”, o którym stanowi art. 83 Kks. W jakich sytuacjach utrudnianie może stanowić wykroczenie skarbowe, a kiedy jest przestępstwem skarbowym?
 16. Podatnik otrzymał dotację (dofinansowanie) na zakup środków trwałych i wyposażenia w uruchamianej działalności gospodarczej. Część z tych środków przeznaczył jednak na prywatne cele. Czy może za to odpowiadać karnie? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?
 17. Pojęcie przestępstwa (wykroczenia) przemytu celnego i charakterystyka jego znamion. Co decyduje o łagodniejszej kwalifikacji tego zachowania jako typu uprzywilejowanego, bądź wykroczenia?
 18. Problematyka karalności zachowań związanych z przewozem wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych przez granicę państwową.
 19. Jakie zachowania związane z organizacją gier i zakładów wzajemnych podlegają karze na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego?
 20. Omów pojęcie stron w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wskaż ich prawa i obowiązki.
 21. Omów postępowanie w stosunku do nieobecnych.
 22. Po zakończeniu postępowania podatkowego przez organ pierwszej instancji podatnik otrzymał wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Finansowy organ postępowania przygotowawczego poinformował podatnika, iż ciąży na nim zarzut popełnienia wykroczenia skarbowego, zapoznał go z treścią zarzutu, a następnie rozpoczął przesłuchanie. Czy finansowy organ postępowania przygotowawczego przed przystąpieniem do takich czynności powinien wydać postanowienie o przedstawieniu zarzutów?
 23. Podstawy nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia skarbowe.
 24. Podatnik został ukarany mandatem karnym. Po przeanalizowaniu całości sprawy jest przekonany, iż został ukarany niesłusznie. Czy na gruncie Kodeksu karnego skarbowego istnieją podstawy do uchylenia mandatu?
 25. Proszę omówić przesłanki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.
 26. Proszę omówić postępowanie w sprawie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w związku z popełnionym przez sprawcę przestępstwem skarbowym.
 27. Proszę omówić przesłanki przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego.
 28. Proszę omówić przesłanki przedawnienia karalności wykroczenia skarbowego.
 29. Proszę omówić przesłanki popełnienia czynu polegającego na uchylaniu się od opodatkowania i nie ujawnieniu podstawy opodatkowania określonego w art. 54 Kodeksu karnego skarbowego.
 30. Proszę omówić przesłanki popełnienia czynu „firmanctwa” określonego w art. 55 Kodeksu karnego skarbowego.
 31. Proszę omówić przesłanki popełnienia czynu „oszustwa podatkowego” określonego w art. 56 kodeksu karnego skarbowego
 32. Zabezpieczenie majątkowe jako środek przymusu procesowego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.
 33. Przeciwko podatnikowi toczy się postępowanie o przestępstwo skarbowe. Finansowy organ postępowania przygotowawczego poinformował podejrzanego, który przyznał się i ujawnił okoliczności popełnienia zarzucanego mu czynu zabronionego, o możliwości zamieszczenia w akcie oskarżenia wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczenia uzgodnionej z oskarżonym kary z zastosowaniem nadzwyczajnego jej złagodzenia. Czy taki tryb postępowania jest możliwy?
 34. Podatnika oskarżono o popełnienie przestępstwa skarbowego. Oskarżony ukrył się po wniesieniu do sądu aktu oskarżenia. Czy postępowanie może toczyć się podczas jego nieobecności?
 35. Przesłanki postępowania odwoławczego w postępowaniu karnym skarbowym.
 36. Proszę omówić wpływ „dobrowolnego poddania się odpowiedzialności” na postępowanie sądowoadministracyjne dotyczące okresu rozliczenia objętego tym zezwoleniem.
 37. Czy przestępstwa skarbowe można popełnić tylko umyślnie?
 38. Kto i w jakiej formie udziela zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności?
 39. Po jakim czasie ulega zatarcie skazania w trybie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności?

Prowadzący

Stanisław Gordziałkowski

Stanisław Gordziałkowski

Doradca podatkowy

Szkolenie zawiera

 • Dostęp do ponad 1,5 godzinnego nagrania na 60 dni
 • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf do pobrania i wydrukowania)

Demo

Obejrzyj omówienie przykładowego pytania.

Cena

75 zł

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 2499 zł
Moduł - Kodeks Karny Skarbowy - 75 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać film / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj