Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej – 2021

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie:

75 zł

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego jest teraz dostępny również w formie tematycznych modułów.

Przygotowanie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego - Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały wszystkie zagadnienia znajdujące się w wykazie pytań opublikowanych w załączniku do uchwały 7/VII/2020 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 1.10.2020 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego z zakresu Organizacji i Funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (łącznie 40 pytań), w tym omówienie:

 • Kompetencji Szefa KAS
 • Funkcji i zasad funkcjonowania Centralnego Rejestru Danych Podatkowych
 • Zadań naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego
 • Uprawnień kontrolnych organów KAS
Lista omawianych pytań
 1. Organy Krajowej Administracji Skarbowej.
 2. Terytorialny zasięg działania organów Krajowej Administracji Skarbowej.
 3. Uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie koordynacji zadań KAS oraz sprawowania nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi KAS.
 4. Kompetencje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako organu podatkowego.
 5. Podległość organizacyjno-finansowa a kontrola instancyjna w Krajowej Administracji Skarbowej.
 6. Nadzór Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz dyrektora izby administracji skarbowej nad
  działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych.
 7. Uprawnienie organów Krajowej Administracji Skarbowej do rozstrzygania w drugiej instancji w sprawach
  należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celnoskarbowych.
 8. Powierzenie prowadzenia spraw organu KAS jednostce samorządu terytorialnego.
 9. Zasady określania kierunków działań i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej.
 10. Zadania Krajowej Administracji Skarbowej.
 11. Zadania ministra właściwego ds. finansów publicznych jako organu Krajowej Administracji Skarbowej.
 12. Zadania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
 13. Zadania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
 14. Zadania dyrektora izby administracji skarbowej.
 15. Zadania naczelnika urzędu skarbowego.
 16. Zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego.
 17. Zadania Krajowej Szkoły Skarbowości.
 18. Narzędzia informatyczne służące do elektronicznej formy kontaktów z organami Krajowej Administracji
  Skarbowej.
 19. Co to jest i do czego służy Centralny Rejestr Danych Podatkowych?
 20. Jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej, organizacja i wzajemne relacje.
 21. Struktura centralna i terenowa jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.
 22. Zakres uprawnień organów Krajowej Administracji Skarbowej do żądania od innych podmiotów informacji i
  dokumentów oraz tryb ich udostępniania przez te podmioty.
 23. Porównanie zadań naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego.
 24. Realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych jako zadanie
  Krajowej Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS.
 25. Porównanie roli naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego przy wymiarze i
  poborze należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów.
 26. Realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej jako zadanie Krajowej
  Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS.
 27. Uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia ewidencji podatników i płatników.
 28. Obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i
  wywozem towarów jako zadanie Krajowej Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS.
 29. Wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia
  należności pieniężnych jako zadanie Krajowej Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów
  KAS.
 30. Obsługa i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych jako
  zadanie naczelnika urzędu skarbowego realizowane poprzez centrum obsługi.
 31. Porównanie roli dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej oraz
  naczelnika urzędu skarbowego przy prowadzeniu działalności informacyjnej w zakresie przepisów prawa
  podatkowego i celnego.
 32. Instrumenty prawne wykorzystywane przez Krajową Administrację Skarbową przy realizacji zadania
  prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego.
 33. Rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie
  tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców jako zadanie Krajowej Administracji
  Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS.
 34. Uprawnienia kontrolne organów Krajowej Administracji Skarbowej dotyczące przestrzegania przepisów
  prawa podatkowego i celnego.
 35. Zasady podległości osób zatrudnionych lub pełniących służbę w izbie administracji skarbowej, realizujących zadania w urzędach skarbowych oraz w urzędach celno-skarbowych.
 36. Zasady wykonywania obowiązków służbowych przez członków korpusu służby cywilnej
  zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.
 37. Zasady wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
 38. Zadania Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą wykonywać wyłącznie funkcjonariusze służby celnoskarbowej.
 39. Zadania Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej.
 40. Szczególne uprawnienia organów KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Szkolenie zawiera

 • Dostęp do ponad 2 godzinnego nagrania na 60 dni
 • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf)

Stan prawny

1 stycznia 2021

Cena

75 zł

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 1600 zł
Pakiet - kurs dla radców prawnych - 750 zł
Moduł - Organizacja i funkcjonowanie KAS - 75 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać film / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj