PIT – 2021

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie:

79 zł

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego jest teraz dostępny również w formie tematycznych modułów.

Przygotowanie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego - PIT

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały wszystkie pytania otwarte z wykazu pytań opublikowane w załączniku do uchwały Nr 7/VII/2020 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej (łącznie: 57 pytań).

Wykład uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach obowiązujące od 01.01.2021 r.

Lista omawianych pytań
 1. Instytucja łącznego opodatkowania małżonków oraz opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Zasada nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Pojęcie „straty” w podatku dochodowym od osób fizycznych (definicja, zasady rozliczania) z
  poszczególnych źródeł przychodów.
 4. Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz rzeczy
  ruchomych przez osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej.
 5. Omów opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub
  pochodzących ze źródeł nieujawnionych (pojęcie przychodu, wydatku, obowiązku podatkowego,
  podstawy opodatkowania).
 6. Opodatkowanie stawką 19% w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przypadki
  kiedy stawki tej nie można zastosować.
 7. Przychody z działalności wykonywanej osobiście (podaj rodzaje przychodów i omów zasady
  opodatkowania).
 8. Przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 9. Zasady opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z udziału w osobowych
  spółkach prawa handlowego.
 10. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek od pożyczek.
 11. Czy pracodawca, który wypłacił pracownikowi zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami za wrzesień i
  październik w miesiącu grudniu, jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek od całości wypłaconego
  świadczenia (odpowiedź uzasadnij).
 12. Pracownik otrzymał od zakładu pracy zapomogę w wysokości 3 200 zł w związku z długotrwałą
  chorobą swojej żony. Czy zapomoga ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  (uzasadnij odpowiedź)?
 13. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą liniową w świetle ustawy o podatku
  dochodowym od osób fizycznych.
 14. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną w świetle ustawy o podatku
  dochodowym od osób fizycznych.
 15. Różnice i podobieństwa dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych metodą liniową
  i degresywną w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 16. Odpisy amortyzacyjne a koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od
  osób fizycznych.
 17. Koszty uzyskania przychodów określane procentowo w świetle ustawy o podatku dochodowym od
  osób fizycznych; wskaż źródła przychodów, do których mają zastosowanie.
 18. Koszty uzyskania przychodów określane kwotowo w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych; wskaż źródła przychodów, do których mają zastosowanie.
 19. Podatki stanowiące koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 20. Wierzytelności nieściągalne jako koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób
  fizycznych.
 21. Skutki likwidacji działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od
  osób fizycznych.
 22. Koszty uzyskania przychodów przy nabyciu oraz zbyciu udziałów (akcji) w świetle przepisów o
  podatku dochodowym od osób fizycznych.
 23. Wymień dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z udziału w zyskach osób prawnych i omów
  zasady ich opodatkowania.
 24. Różnice kursowe – pojęcie oraz sposób ich kwalifikacji w świetle ustawy o podatku dochodowym od
  osób fizycznych.
 25. Co oznacza „wywieranie znaczącego wpływu” w odniesieniu do podmiotów powiązanych w
  podatku dochodowym od osób fizycznych.
 26. Podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 27. Zasady odliczania darowizn w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 28. Zasady odliczania w podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków na cele rehabilitacyjne.
 29. Przypadki opodatkowania dochodu zryczałtowanym podatkiem, w ustawie o podatku dochodowym
  od osób fizycznych.
 30. Omów formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych działalności gospodarczej
  prowadzonej przez osoby fizyczne.
 31. Zasady naliczania i poboru zaliczek przez zakłady pracy tj. płatników podatku dochodowego od osób
  fizycznych.
 32. Informacje podatkowe o wysokości przychodów osób fizycznych – zasady sporządzania i przesyłania
  informacji podatkowych przez płatników.
 33. Warunki korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 34. Warunki korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej.
 35. Preferencje (zwolnienia) oraz obowiązki ewidencyjne podatników opłacających podatek
  dochodowy w formie karty podatkowej.
 36. Utrata prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej, przypadki i skutki.
 37. Zakres i zasady dokonywania odliczeń od podatku przez podatników opodatkowanych w formie
  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.
 38. Zakres i zasady dokonywania odliczeń od przychodów przez podatników opodatkowanych w formie
  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 39. Terminy i zasady wpłacania podatku przez podatników opodatkowanych w formie
  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie karty podatkowej.
 40. Obowiązki ewidencyjne podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów
  ewidencjonowanych oraz zasady prowadzenia ewidencji.
 41. Spółka cywilna w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – omów zasady
  opodatkowania z uwzględnieniem likwidacji spółki i wystąpienia wspólnika ze spółki.
 42. Obowiązki podatkowe płatnika wypłacającego wynagrodzenia ze stosunku pracy lub umowy zlecenia na
  rzecz zagranicznych osób fizycznych.
 43. Wymień podstawowe elementy składowe, jakie powinna zawierać lokalna dokumentacja cen
  transferowych, którą zobowiązane są sporządzić podmioty dokonujące, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty
  należności na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju
  stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
 44. Omów zasady ustalania dochodu w przypadku zbycia udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za
  wkład niepieniężny.
 45. Omów dochody (przychody) osiągane na terytorium RP przez nierezydentów.
 46. Wymień podstawowe ułatwienia przewidziane w tzw. tarczach antykryzysowych dla podatników
  podatku dochodowego od osób fizycznych.
 47. Wymień i omów tzw. małe klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania w ustawie o podatku
  dochodowym od osób fizycznych.
 48. Omów pojęcie i obowiązki podatkowe małego podatnika w ustawie o podatku dochodowym od osób
  fizycznych.
 49. Zwolnienie z opodatkowania dochodów marynarzy w ustawie o podatku dochodowym od osób
  fizycznych.
 50. Zasady zmniejszenia lub zwiększenia od podstawy obliczenia podatku wartości wierzytelności o
  zapłatę świadczenia pieniężnego lub zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu
  art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom.
 51. Na czym polega i jakie są zasady skorzystania z ulgi na złe długi w zryczałtowanym podatku
  dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 52. Omów zasady opodatkowania odpłatnego zbycia walut wirtualnych na gruncie podatku dochodowego
  od osób fizycznych.
 53. Ulga na złe długi z punktu widzenia wierzyciela na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 54. Warunki zmniejszenia podstawy obliczenia podatku przez wierzyciela w związku z nieotrzymaniem
  wierzytelności zaliczonej uprzednio do przychodów należnych.
 55. Ulga na złe długi z punktu widzenia dłużnika na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. –
 56. Omów zasady stosowania tzw. zerowego PIT dla młodych.
 57. Biała lista podatników VAT i split payment a konsekwencje w podatku dochodowym od osób
  fizycznych.

Szkolenie zawiera

 • Dostęp do ponad 4 godzinnego nagrania na 60 dni
 • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf)

Stan prawny

1 stycznia 2021

Cena

79 zł

Sprawdź
/
Opłać film / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.