Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych (PIT)

pytania zgodne z Uchwałą Komisji z 26.04.2021 r.

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie: 79 zł

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały wszystkie pytania otwarte z wykazu pytań opublikowane w załączniku do uchwałyNr 16/VI/2021 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej (łącznie: 56 pytań). Stan prawny: 01.06.2021 r.

Lista pytań

Rozwiń pełną listę omawianych pytań
 1. Instytucja łącznego opodatkowania małżonków oraz opodatkowania osób samotnie wychowujących
  dzieci w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Zasada nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób
  fizycznych.
 3. Pojęcie „straty” w podatku dochodowym od osób fizycznych (definicja, zasady rozliczania) z
  poszczególnych źródeł przychodów.
 4. Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz rzeczy
  ruchomych przez osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej.
 5. Omów opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub
  pochodzących ze źródeł nieujawnionych (pojęcie przychodu, wydatku, obowiązku podatkowego,
  podstawy opodatkowania).
 6. Opodatkowanie stawką 19% w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przypadki
  kiedy stawki tej nie można zastosować.
 7. Przychody z działalności wykonywanej osobiście (podaj rodzaje przychodów i omów zasady
  opodatkowania).
 8. Przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 9. Zasady opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z udziału w osobowych
  spółkach prawa handlowego.
 10.  Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek od pożyczek.
 11. Czy pracodawca, który wypłacił pracownikowi zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami za wrzesień i
  październik w miesiącu grudniu, jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek od całości wypłaconego
  świadczenia (odpowiedź uzasadnij)?
 12. Pracownik otrzymał od zakładu pracy zapomogę w wysokości 3 200 zł w związku z długotrwałą
  chorobą swojej żony. Czy zapomoga ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  (uzasadnij odpowiedź)?
 13. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą liniową w świetle ustawy o podatku
  dochodowym od osób fizycznych.
 14. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną w świetle ustawy o podatku
  dochodowym od osób fizycznych.
 15. Różnice i podobieństwa dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych metodą liniową
  i degresywną w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 16. Odpisy amortyzacyjne a koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od
  osób fizycznych.
 17. Koszty uzyskania przychodów określane procentowo w świetle ustawy o podatku dochodowym od
  osób fizycznych; wskaż źródła przychodów, do których mają zastosowanie.
 18. Koszty uzyskania przychodów określane kwotowo w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób
  fizycznych; wskaż źródła przychodów, do których mają zastosowanie.
 19. Podatki stanowiące koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 20. Wierzytelności nieściągalne jako koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób
  fizycznych.
 21. Skutki likwidacji działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od
  osób fizycznych.
 22. Koszty uzyskania przychodów przy nabyciu oraz zbyciu udziałów (akcji) w świetle przepisów o
  podatku dochodowym od osób fizycznych.
 23. Wymień dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z udziału w zyskach osób prawnych i omów
  zasady ich opodatkowania.
 24. Różnice kursowe – pojęcie oraz sposób ich kwalifikacji w świetle ustawy o podatku dochodowym od
  osób fizycznych.
 25. Co oznacza „wywieranie znaczącego wpływu” w odniesieniu do podmiotów powiązanych w
  podatku dochodowym od osób fizycznych.
 26. Podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 27. Zasady odliczania darowizn w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 28. Zasady odliczania w podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków na cele rehabilitacyjne.
 29. Przypadki opodatkowania dochodu zryczałtowanym podatkiem, w ustawie o podatku dochodowym
  od osób fizycznych.
 30. Omów formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych działalności gospodarczej
  prowadzonej przez osoby fizyczne.
 31. Zasady naliczania i poboru zaliczek przez zakłady pracy tj. płatników podatku dochodowego od osób
  fizycznych.
 32. Informacje podatkowe o wysokości przychodów osób fizycznych – zasady sporządzania i przesyłania
  informacji podatkowych przez płatników.
 33. Warunki korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 34. Warunki korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej.
 35. Preferencje (zwolnienia) oraz obowiązki ewidencyjne podatników opłacających podatek
  dochodowy w formie karty podatkowej.
 36. Utrata prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej, przypadki i skutki.
 37. Zakres i zasady dokonywania odliczeń od podatku przez podatników opodatkowanych w formie
  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.
 38. Zakres i zasady dokonywania odliczeń od przychodów przez podatników opodatkowanych w formie
  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 39. Terminy i zasady wpłacania podatku przez podatników opodatkowanych w formie
  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie karty podatkowej.
 40. Obowiązki ewidencyjne podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów
  ewidencjonowanych oraz zasady prowadzenia ewidencji.
 41. Spółka cywilna w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – omów zasady
  opodatkowania z uwzględnieniem likwidacji spółki i wystąpienia wspólnika ze spółki.
 42. Obowiązki podatkowe płatnika wypłacającego wynagrodzenia ze stosunku pracy lub umowy zlecenia na
  rzecz zagranicznych osób fizycznych.
 43. Omów zasady ustalania dochodu w przypadku zbycia udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za
  wkład niepieniężny.
 44. Omów dochody (przychody) osiągane na terytorium RP przez nierezydentów.
 45. Wymień podstawowe ułatwienia przewidziane w tzw. tarczach antykryzysowych dla podatników
  podatku dochodowego od osób fizycznych.
 46. Wymień i omów tzw. małe klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania w ustawie o podatku
  dochodowym od osób fizycznych.
 47. Omów pojęcie i obowiązki podatkowe małego podatnika w ustawie o podatku dochodowym od osób
  fizycznych.
 48. Zwolnienie z opodatkowania dochodów marynarzy w ustawie o podatku dochodowym od osób
  fizycznych.
 49. Zasady zmniejszenia lub zwiększenia od podstawy obliczenia podatku wartości wierzytelności o
  zapłatę świadczenia pieniężnego lub zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu
  art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom.
 50. Na czym polega i jakie są zasady skorzystania z ulgi na złe długi w zryczałtowanym podatku
  dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 51. Omów zasady opodatkowania odpłatnego zbycia walut wirtualnych na gruncie podatku dochodowego
  od osób fizycznych.
 52. Ulga na złe długi z punktu widzenia wierzyciela na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 53. Warunki zmniejszenia podstawy obliczenia podatku przez wierzyciela w związku z nieotrzymaniem
  wierzytelności zaliczonej uprzednio do przychodów należnych.
 54. Ulga na złe długi z punktu widzenia dłużnika na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. –
 55. Omów zasady stosowania tzw. zerowego PIT dla młodych.
 56. Biała lista podatników VAT i split payment a konsekwencje w podatku dochodowym od osób
  fizycznych.

Prowadzący

Anna Zięba - wykładowca

Anna Zięba

Doradca podatkowy

Szkolenie zawiera

 • Dostęp do prawie 4 godzinnego nagrania na 60 dni
 • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf do pobrania i wydrukowania)

Demo

Obejrzyj omówienie przykładowego pytania.

Cena

79 zł

Płatność i logowanie

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza rejestracji i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz natychmiast po zaksięgowaniu płatności.

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 1600 zł
Moduł - PIT - 79 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać film / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj