Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

pytania zgodne z Uchwałą nr 4/VIII/2023 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Sprawdź jak uczymy

Obejrzyj omówienie przykładowego pytania.

Co zawiera nasz kurs?

 • Omówienie wszystkich 78 pytań
 • aktualne materiały do nauki (pdf do pobrania i wydruku)
 • 6 godzin nagrania

Co nas wyróżnia?

 • kurs online
 • uczysz się kiedy i gdzie chcesz
 • od praktyka do praktyka
 • prosty język

Wykładowca

Anna Zięba

Doradca podatkowy

Lista pytań

Rozwiń pełną listę omawianych pytań
 1. Omów instytucję łącznego opodatkowania małżonków w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Omów zasadę nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Wyjaśnij pojęcie „straty” w podatku dochodowym od osób fizycznych i omów zasady rozliczania straty z poszczególnych źródeł przychodów.
 4. Omów zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz rzeczy ruchomych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
 5. Omów opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych (pojęcie przychodu, wydatku, obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania).
 6. Omów zasady opodatkowania stawką % w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przypadki kiedy stawki tej nie można zastosować.
 7. Wyjaśnij pojęcie „przychody z działalności wykonywanej osobiście”, wymień rodzaje tych przychodów i omów zasady ich opodatkowania.
 8. Wymień i omów przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 9. Omów zasady opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z udziału w osobowych spółkach prawa handlowego.
 10. Omów zasady opodatkowania podatkiem dochodowym odsetek od pożyczek uzyskiwanych przez osoby fizyczne..
 11. Czy pracodawca, który wypłacił pracownikowi zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami za wrzesień i październik w miesiącu grudniu, jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek od całości wypłaconego świadczenia? Uzasadnij swoją odpowiedź.
 12. Pracownik otrzymał od zakładu pracy zapomogę w wysokości zł w związku z długotrwałą chorobą swojej żony. Czy zapomoga ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Uzasadnij swoją odpowiedź.
 13. Omów zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą liniową w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 14. Omów zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 15. Kiedy i na jakich zasadach odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 16. Wymień i omów koszty uzyskania przychodów określane procentowo w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; wskaż źródła przychodów, do których mają zastosowanie.
 17. Wymień i omów koszty uzyskania przychodów określane kwotowo w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; wskaż źródła przychodów, do których mają zastosowanie.
 18. Wymień podatki stanowiące koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych i wskaż na jakich zasadach pomniejszają przychód.
 19. Czym są wierzytelności nieściągalne i na jakich zasadach mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 20. Omów skutki likwidacji działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 21. Wymień dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z udziału w zyskach osób prawnych i omów zasady ich opodatkowania.
 22. Czym są różnice kursowe? Omów metody ustalania różnic kursowych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 23. Co oznacza „wywieranie znaczącego wpływu” w odniesieniu do podmiotów powiązanych w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 24. Omów zasady ustalania podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 25. Omów zasady odliczania darowizn w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 26. Omów zasady odliczania wydatków na cele rehabilitacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych..
 27. Wymień kategorie przychodów określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, od których pobiera się podatek w formie ryczałtu i wskaż wysokość tego podatku.
 28. Omów formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.
 29. Omów zasady naliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez zakłady pracy.
 30. Omów zasady sporządzania i przesyłania przez płatników informacji podatkowych o wysokości przychodów osób fizycznych.
 31. Omów warunki korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 32. Omów zakres i zasady dokonywania odliczeń od przychodów przez podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 33. Omów obowiązki ewidencyjne podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zasady prowadzenia ewidencji.
 34. Spółka cywilna w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – omów zasady opodatkowania z uwzględnieniem likwidacji spółki i wystąpienia wspólnika ze spółki.
 35. Omów obowiązki podatkowe płatnika wypłacającego wynagrodzenia ze stosunku pracy lub umowy zlecenia na rzecz zagranicznych osób fizycznych.
 36. Omów zasady ustalania dochodu w przypadku zbycia przez osobę fizyczną udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny.
 37. Omów dochody (przychody) osiągane na terytorium RP przez nierezydentów.
 38. Wymień podstawowe ułatwienia przewidziane w tzw. tarczach antykryzysowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
 39. Wymień i omów tzw. małe klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 40. Omów pojęcie i obowiązki podatkowe małego podatnika w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 41. Omów warunki zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez marynarzy z pracy świadczonej na statkach zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 42. Na czym polega i jakie są zasady skorzystania z ulgi na złe długi w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 43. Omów zasady opodatkowania odpłatnego zbycia walut wirtualnych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 44. Omów korzyści w podatku dochodowym od osób fizycznych jakie osiąga wierzyciel stosując ulgę na złe długi i wskaż konsekwencje późniejszego uregulowania wierzytelności przez dłużnika.
 45. Przedstaw warunki zmniejszenia przez wierzyciela podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z nieotrzymaniem wierzytelności zaliczonej uprzednio do przychodów należnych.
 46. Omów obowiązki dłużnika związane z ulgą na złe długi na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 47. Omów zasady stosowania tzw. zerowego PIT dla młodych.
 48. Omów konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych niedopełnienia obowiązku dokonywania płatności na rachunek wskazany na białej liście.
 49. Omów konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych niedopełnienia obowiązku dokonywania płatności z pominięciem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.
 50. Omów instytucję opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 51. Omów zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych umowy zlecenia.
 52. Omów zasady korzystania z ulgi na dziecko w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 53. Omów warunki skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 54. Przedstaw warunki odliczenia w ramach ulgi na internet w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 55. Omów zasady korzystania z ulgi na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 56. Wymień i omów ulgi na innowacje w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 57. Czym jest ulga na prototyp w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak działa i kiedy można ją stosować?
 58. Czym jest ulga na robotyzację przemysłową, do kogo jest skierowana i jakie daje korzyści w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 59. Omów zasady odliczenia w ramach tzw. ulgi na innowacyjnych pracowników w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 60. Na czym polega i jakie są zasady stosowania tzw. „ulgi na ekspansję” w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 61. Omów zasady stosowania tzw. zerowego PIT dla seniorów.
 62. Omów ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dla rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci.
 63. Omów zasady stosowania w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. „ulgi na powrót” przez osoby powracające z zagranicy.
 64. Omów zasady stosowania w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. abolicji dla osób pracujących na czarno.
 65. Omów konsekwencje finansowe dla pracodawcy związane z nielegalnym zatrudnieniem lub nielegalną inną pracą zarobkową na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 66. Omów konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych zawarcia umowy leasingu finansowego samochodów osobowych i ciężarowych.
 67. Omów kryteria obligujące do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 68. Na czym polega i kiedy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuje korekty cen transferowych?
 69. Podaj pięć przykładów transakcji kontrolowanej w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wskaż kiedy wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji finansowej.
 70. Omów zasady zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji tzw. krajowych, stosownie do art. z pkt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 71. Scharakteryzuj kryteria uznania transakcji za restrukturyzację działalności. Podaj przykłady restrukturyzacji działalności oraz omów obowiązki sprawozdawcze w ramach cen transferowych.
 72. Omów obowiązki raportowania transakcji kontrolowanych oraz transakcji innych niż transakcje kontrolowane z podmiotami mającymi siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
 73. Scharakteryzuj metodę ceny odsprzedaży na przykładzie.
 74. Zdefiniuj mikroprzedsiębiorstwo oraz małego przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Omów obowiązki i preferencje wynikające z ustawy w zakresie obowiązków sprawozdawczych w cenach transferowych dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców.
 75. Omów rodzaje przedziałów rynkowych w ramach analizy cen transferowych. Jaka jest różnica pomiędzy przedziałem międzykwartylowym a pełnym? Omów przesłanki wyboru przedziału pełnego.
 76. Co oznacza jednolitość transakcji w ujęciu ekonomicznym w kontekście definicji transakcji kontrolowanej. Podaj co najmniej cechy identyfikujące jednolitość transakcji w ujęciu ekonomicznym.
 77. Jak należy rozumieć faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 78. Proszę opisać zasady odliczania składek zdrowotnych w podatku dochodowym opłacanym od dochodów z działalności gospodarczej.

Cena

149 zł

Dostęp do modułu

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 2499 zł
Moduł - PIT - 149 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać moduł / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj