Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego – 2020

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie:

75 zł

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego jest teraz dostępny również w formie tematycznych modułów.

 

Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały wszystkie pytania otwarte z wykazu pytań opublikowane w załączniku do uchwały Nr 4/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego z zakresu podstaw międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego (łącznie 59 pytań), z wyjątkiem pytania nr 31 i 31, które omówione zostały w module CIT.

Lista omawianych pytań
1. Instytucja tzw. certyfikatu rezydencji oraz praktyczna rola certyfikatu rezydencji w płatnościach transgranicznych.
2. Rozwiązywanie sporów międzynarodowych w zakresie podwójnego opodatkowania: procedura wzajemnego porozumiewania i arbitraż (podstawy prawne, zakres, procedura).
3. Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (podstawy prawne, mechanizm).
4. Zaliczenie (kredyt podatkowy) jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (podstawy prawne, mechanizm).
5. Instytucja tzw. „zaliczenia pośredniego” obowiązująca w polskim wewnętrznym prawie podatkowym (zakres, warunki).
6. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zawartych przez Polskę umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
7. Regulacje dotyczące miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
8. Regulacje dotyczące zakładu w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (definicja, wyjątki).
9. Regulacje dotyczące dochodów z nieruchomości w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
10. Regulacje dotyczące zysków przedsiębiorstw w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
11. Regulacje dotyczące przedsiębiorstw powiązanych w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
12. Regulacje dotyczące dywidend w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
13. Regulacje dotyczące odsetek w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
14. Regulacje dotyczące należności licencyjnych w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
15. Regulacje dotyczące zysków ze sprzedaży majątku w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
16. Regulacje dotyczące pracy najemnej w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
17. Regulacje dotyczące emerytur i rent w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
18. Podstawowe zasady opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Polski akcjonariuszowi będącemu spółką inną niż spółka osobowa, mającemu siedzibę w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej (podstawa prawna, mechanizm).
19. Podstawowe zasady Dyrektywy 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. dot. wspólnego systemu podatkowego w odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych pomiędzy powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich i zakres jej implementacji.
20. Tzw. „zdarzenie podatkowe” na gruncie Dyrektywy VAT 2006/112/WE.
21. Regulacje Dyrektywy VAT 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych oraz uprawnienia państw członkowskich w tym zakresie.
22. Okresy rozliczeniowe i obowiązki składania deklaracji VAT wg Dyrektywy 2006/112/WE oraz uprawnienia państw członkowskich w tym zakresie.
23. Usługi związane z nieruchomościami na gruncie Dyrektywy VAT 2006/112/WE.
24. Specyfika opodatkowania VAT dostawy budynku i terenu budowlanego wg przepisów Dyrektywy 2006/112/WE.
25. Podobieństwa i różnice w definicji działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT na gruncie polskiej ustawy o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywy 2006/112/WE – wnioski w zakresie oceny zgodności regulacji krajowej z unijną.
26. Warunki opodatkowania podatkiem VAT dostaw towarów dokonywanych z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa, jeżeli nie mogą być stosowane procedury dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
27. Wytyczne dotyczące stosowania stawki podstawowej VAT na gruncie Dyrektywy 2006/112/WE – wysokość, okres stosowania, odniesienie do podstawowych czynności podlegających opodatkowaniu.
28. Tzw. usługi pracochłonne na gruncie Dyrektywy VAT 2006/112/WE – definicja, zasady opodatkowania.
29. Transakcje obligatoryjnie zwolnione z VAT wg Dyrektywy 2006/112/WE (wymień przynajmniej 5 z 17, o których mowa w Dyrektywie).
32. Regulacje dotyczące dochodów artystów i sportowców w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
33. Regulacje dotyczące zysków z tytułu zbycia akcji (udziałów) tzw. spółek nieruchomościowych w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
34. Regulacje dotyczące transportu międzynarodowego w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
35. Omów praktyczne różnice pomiędzy podpisaniem, wejściem w życie, opublikowaniem i rozpoczęciem stosowania do dochodów – typowych umów zawartych przez Polskę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
36. Omów zasady opodatkowania transgranicznych płatności z tytułu tzw. usług niematerialnych w polskim prawie podatkowym (zasada ogólna, rola umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania).
37. Omów instytucję tzw. pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych (warunki, tryb).
38. Omów podatkowe konsekwencje sytuacji, gdy zagraniczny podmiot, na rzecz którego wypłacane są dywidendy, prowadzi w danym państwie, z którego pochodzą dywidendy działalność gospodarczą poprzez tzw. zakład a udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu.
39. Omów podatkowe konsekwencje sytuacji, gdy zagraniczny podmiot, na rzecz którego wypłacane są odsetki, prowadzi w danym państwie, z którego pochodzą odsetki działalność gospodarczą poprzez tzw. zakład a wierzytelność, z tytułu której płacone są odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem.
40. Omów podatkowe konsekwencje sytuacji, gdy zagraniczny podmiot, na rzecz którego wypłacane są należności licencyjne, prowadzi w danym państwie, z którego pochodzą należności licencyjne działalność gospodarczą poprzez tzw. zakład a prawa lub majątek, z tytułu których wypłacane są należności licencyjne, faktycznie wiążą się z działalnością tego zakładu.
41. Omów różnice w konsekwencjach podatkowych dla zagranicznego podatnika sytuacji, w której zbywa on posiadane udziały (akcje) polskiej spółce w celu umorzenia a sytuacji, w której jego udziały (akcje) w polskiej spółce zostają umorzone bez uprzedniego ich zbycia na rzecz spółki.
42. Omów podatkowe konsekwencje sytuacji, gdy osoba podlegająca w państwie A nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu została czasowo oddelegowana do pracy na terytorium państwa B, początkowo na okres 4 miesięcy, lecz potem jej pobyt przedłużono do 8 miesięcy. Osoba ta nie otrzymuje w państwie B żadnego wynagrodzenia za pracę (całość jej wynagrodzenia pokrywa pracodawca w państwie A, który nie posiada w państwie B tzw. zakładu).
43. Klauzule antyabuzywne (przeciwko unikaniu opodatkowania) w zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
44. Wymiana informacji podatkowych (podstawy prawne, zakres, formy).
45. Omów podatkowe konsekwencje braku postanowienia dotyczącego tzw. „wolnych zawodów” w niektórych zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
46. Omów pojęcie „principal purpose test” w tzw. Wielostronnej Konwencji Podatkowej (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencji MLI) podpisanej w dniu 7 czerwca 2017 r.
47. Omów podstawowe elementy tzw. Wielostronnej Konwencji Podatkowej (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencji MLI) podpisanej w dniu 7 czerwca 2017 r. i jej konsekwencje dla zawartych przez Polskę umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
48. Omów regulacje dotyczące opodatkowania majątku w niektórych zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
49. Omów postanowienia dotyczące tzw. zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) w odniesieniu do zagranicznych fundacji, jej fundatorów i beneficjentów.
50. Omów szczególne przypadki, gdzie zgodnie z zawartymi przez Polskę umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, działalność wykonywana zagranicą nie stanowi tzw. zakładu.
51. Przedstaw regulacje szczególne dotyczące artystów i sportowców w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
52. Nadużycie prawa w sferze podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
1. Nadużycie prawa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego swobód petryfikowanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2. Nadużycie prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych.
3. Znaczenie orzeczniczej koncepcji nadużycia prawa wypracowanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla podatników w państwach członkowskich UE.
4. Relacja między prawem Unii Europejskiej a umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartymi przez państwa członkowskie UE.
5. Omów konkluzje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-131/13 Italmoda.
6. Omów mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania przewidziane w przepisach prawa Unii Europejskiej.
7. Omów mechanizmy eliminacji podwójnego opodatkowania przewidziane w prawie Unii Europejskiej.
8. Omów znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla podatników w państwach członkowskich UE.
9. Rozstrzyganie sporów w zakresie cen transferowych na tle Konwencji Arbitrażowej, umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz prawa Unii Europejskiej.

Szkolenie zawiera

Szkolenie zawiera omówienie pytań nr 1 – 61, w szczególności:

  • mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania;
  • koncepcji nadużycia prawa wypracowanej w orzecznictwie TSUE;
  • zakresu MLI i jej wpływu na zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • nowych obowiązków płatników w przypadku płatności za granicę należności licencyjnych, odsetek, dywidend
  • Dostęp do ponad 4,5 godzinnego nagrania na 60 dni
  • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf)

Cena

75 zł

Przykładowe nagranie

Jeśli chcesz sprawdzić jak wygląda przykładowe omówienie pytań z tego kursu zobacz bezpłatnie poniższy film. Omówione są w nim 2 pytania (nr 58 i 59 zgodnie z wykazem pytań z dnia 21.08.2019 r. / nr 69 i 70 zgodnie z wykazem pytań z dnia 21.01.2019 r.) zawarte w tym module.
Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 2499 zł
Moduł - Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego - 75 zł
Pakiet - kurs dla radców prawnych - 999 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać film / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj