Postępowanie – 2021

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie:

199 zł

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego jest teraz dostępny również w formie tematycznych modułów.

Przygotowanie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego - Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia znajdujące się w wykazie pytań opublikowanych w załączniku do uchwały nr 7/VII/2020 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 1.10.2020 r. z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, postępowania podatkowego, czynności sprawdzających i kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, wydawania zaświadczeń przez organy podatkowe, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (łącznie 176 pytań), w tym omówienie:

 • zasad ustanawiania pełnomocnika i zakresu jego działania;
 • zasad ogólnych postępowania podatkowego;
 • zasad doręczania pism, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • rodzajów dowodów w Ordynacji Podatkowej (księgi podatkowe, świadkowie, biegli);
 • wykonalności decyzji podatkowych, wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności;
 • kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej;
 • skargi na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego;
 • postępowania mediacyjnego i uproszczonego przed sądem administracyjnym;
 • skargi kasacyjnej
 • kosztów postępowania sądowo-administracyjnego (w tym zasad ich zwrotu i obciążenia stron)
Lista omawianych pytań

1. Wskaż sposoby liczenia terminów na podstawie Ordynacji podatkowej i przedstaw warunki uznania pisma za złożone w terminie.
2. Wymień i krótko omów zasady ogólne postępowania podatkowego.
3. Przedstaw przesłanki i tryb wyłączenia pracownika organu podatkowego.
4. Omów instytucję pełnomocnika w postępowaniu podatkowym – rodzaje pełnomocnictwa, zasady ustanowienia, zakres działania.
5. Omów instytucję tymczasowego pełnomocnika szczególnego.
6. Przedstaw terminy załatwiania spraw w Ordynacji podatkowej.
7. Jaki jest zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu podatkowym.
8. Omów aspekty doręczanie pism organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
9. Omów zagadnienia doręczenia.
10. Przedstaw zasady doręczania pism osobom fizycznym w Ordynacji podatkowej.
11. Przedstaw zasady doręczania pism osobom prawnym w Ordynacji podatkowej.
12. Jakie są skutki odmowy pokwitowania doręczenia oraz odmowy przyjęcia pisma w Ordynacji podatkowej.
13. Omów zagadnienie wezwania – formy, sposoby zastosowania się do wezwania, ograniczenia w wezwaniu do osobistego stawiennictwa w Ordynacji podatkowej.
14. Omów zasady i możliwości przywrócenia terminu w Ordynacji podatkowej.
15. Omów zagadnienie wszczęcia postępowania podatkowego – data wszczęcia, forma, wyjątki od wydawania postanowień.
16. Przedstaw zawartość podania i tryb usuwania jego braków w Ordynacji podatkowej.
17. Omów zasady sporządzania protokołu w Ordynacji podatkowej. Zaprezentuj różnicę między protokołem a adnotacją.
18. Zasady udostępniania stronie akt sprawy podatkowej.
19. Rodzaje dowodów w Ordynacji podatkowej.
20. Zasady i tryb występowania przez organ podatkowy o informacje do banków i instytucji finansowych.
21. Księgi podatkowe – reguły oceny mocy dowodowej.
22. Świadek w Ordynacji podatkowej.
23. Zasady przeprowadzania dowodu z opinii biegłego. Zasady przeprowadzania dowodu z oględzin w Ordynacji podatkowej.
24. Badanie w postępowaniu podatkowym oświadczeń woli stron czynności prawnych – powództwo o ustalenie.
25. Rozprawa w postępowaniu podatkowym.
26. Zawieszenie postępowania podatkowego.
27. Elementy niezbędne decyzji w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
28. Uzupełnienie braków decyzji podatkowej, sprostowanie oraz wyjaśnienie decyzji podatkowej.
29. Elementy niezbędne postanowienia w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
30. Różnice między decyzją a postanowieniem na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej.
31. Odwołania i zażalenia w Ordynacji podatkowej – tryb wnoszenia, termin, treść odwołania i zażalenia.
32. Wykonalność decyzji ostatecznych i nieostatecznych w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
33. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej.
34. Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej.
35. Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
36. Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej – zakres stosowania i różnice między nimi.
37. Przesłanki uzasadniające wznowienie postępowania podatkowego.
38. Rodzaje rozstrzygnięć organu podatkowego po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w wyniku wznowienia.
39. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej.
40. Tryb uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej.
41. Wygaśnięcie decyzji podatkowej.
42. Kary porządkowe w postępowaniu podatkowym.
43. Koszty postępowania podatkowego – rodzaje kosztów, tryb obciążania strony kosztami postępowania.
44. Zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności sprawdzających dokonywanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.
45. Strona w czynnościach sprawdzających i podmioty uprawnione do jej reprezentowania w toku czynności sprawdzających.
46. Procedury korygowania deklaracji w ramach czynności sprawdzających.
47. Zakres weryfikacji w ramach czynności sprawdzających ulg podatkowych wykazanych przez podatnika w deklaracji.
48. Zasady dokonywania oględzin lokalu mieszkalnego w ramach czynności sprawdzających.
49. Doręczenia, wezwania, dokumentowanie czynności sprawdzających.
50. Środki prawne przysługujące kontrolowanemu przedsiębiorcy w sytuacji wykonywania kontroli z naruszeniem przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.
51. Zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo przedsiębiorców.
52. Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli podatkowej.
53. Reprezentacja kontrolowanego w kontroli podatkowej.
54. Instytucja zawiadomienia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.
55. Organy uprawnione do wszczęcia kontroli podatkowej.
56. Zagadnienia związane z imiennym upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
57. Procedury wszczęcia kontroli podatkowej.
58. Zasady przeprowadzania niektórych dowodów w toku kontroli podatkowej.
59. Miejsca przeprowadzania czynności kontrolnych w toku kontroli podatkowej.
60. Uprawnienia kontrolujących w toku kontroli podatkowej.
61. Obowiązki kontrolowanego w toku kontroli podatkowej.
62. Zasady dokumentowania przebiegu kontroli podatkowej.
63. Procedury związane z zakończeniem kontroli podatkowej.
64. Zasady wstępu kontrolujących na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego.
65. Formy pełnomocnictwa w kontroli podatkowej.
66. Zawieszenie kontroli podatkowej.
67. Ponowne podjęcie kontroli podatkowej.
68. Kontrola podatkowa w zakresie podatkowej grupy kapitałowej (funkcjonowanie, utrata statusu podatnika przez grupę, rozwiązanie spółki wchodzącej w skład grupy, organ właściwy do przeprowadzenia kontroli).
69. Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe – forma, termin, przesłanki uprawniające do wystąpienia o zaświadczenie.
70. Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe na wniosek osób innych niż podatnik.
71. Zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowej.
72. Zakres przedmiotowy i tryb wykonywania kontroli celno-skarbowej jako kontroli stałej.
73. Miejsca wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli celno-skarbowej.
74. Organy uprawnione do wykonywania oraz koordynowania kontroli celno-skarbowej.
75. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej.
76. Elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej oraz jego zastosowanie.
77. Terminy dotyczące zakończenia kontroli celno-skarbowej oraz skutki jej niezakończenia we właściwym terminie.
78. Uprawnienia przysługujące kontrolującym w ramach kontroli celno-skarbowej.
79. Zasady dotyczące wstępu kontrolujących na teren kontrolowanego oraz osób trzecich i poruszania się po tych terenach w ramach kontroli celno-skarbowej.
80. Stosowanie procedury zamknięć urzędowych w ramach kontroli celno-skarbowej.
81. Stosowanie procedury konwoju towarów w ramach kontroli celno-skarbowej.
82. Stosowanie procedury strzeżenia towarów w ramach kontroli celno-skarbowej.
83. Stosowanie procedury zatrzymania środków przewozowych w ramach kontroli celno-skarbowej.
84. Stosowanie procedury kontroli przesyłek pocztowych w ramach kontroli celno-skarbowej.
85. Stosowanie procedury przeszukania osób oraz lokali i innych pomieszczeń w ramach kontroli celno-skarbowej.
86. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego oraz należności celnych na majątku kontrolowanego w ramach kontroli celno-skarbowej.
87. Dokumentowanie czynności kontrolnych w ramach kontroli celno-skarbowej.
88. Sposoby zakończenia kontroli celno-skarbowej i ich skutki prawne dla kontrolowanego.
89. Uprawnienia do składania korekty deklaracji w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.
90. Warunki i tryb przekształcenia się kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe.
91. Uregulowania dotyczące postępowania podatkowego prowadzonego w wyniku przekształcenia się kontroli celno-skarbowej, zawarte w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.
92. Zadania sądów administracyjnych i zakres ich właściwości.
93. Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego.
94. Wyłączenie sędziego sądu administracyjnego od rozpoznawania sprawy – przesłanki, zasady i tryb wyłączenia.
95. Zasady ustanawiania pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym i zakres jego działania.
96. Termin, tryb wnoszenia oraz elementy skargi do sądu administracyjnego.
97. Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie – wymogi formalne, tryb rozpatrzenia.
98. Przesłanki i tryb odrzucenia skargi przez sąd administracyjny.
99. Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego – przesłanki i tryb.
100. Zasady i tryb wstrzymania wykonania decyzji lub postanowienia, na które wniesiono skargę do sądu administracyjnego.
101. Postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądem administracyjnym – cele i przesłanki podjęcia.
102. Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego – przesłanki i tryb.
103. Uzasadnienie wyroku – terminy i zasady sporządzania.
104. Uwzględnienie skargi do sądu administracyjnego – przesłanki, treść orzeczenia i jego skutki.
105. „Merytoryczne orzeczenie” sądu administracyjnego – przesłanki, zakres związania organu administracji, środki zaskarżenia.
106. Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania – przesłanki, treść orzeczenia, skutki uwzględnienia skargi.
107. Prawomocność orzeczeń sądu administracyjnego.
108. Skarga kasacyjna – przesłanki, termin i tryb wnoszenia, podmioty legitymowane.
109. Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego – przesłanki wnoszenia, wymogi formalne, termin wniesienia.
110. Koszty postępowania sądowoadministracyjnego – elementy składające się na koszty, zasady ich zwrotu i obciążenia stron i organu.
111. Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym – przesłanki udzielenia i zakres, tryb zaskarżenia zarządzeń i postanowień w zakresie prawa pomocy, podmioty legitymowane.
112. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego – przesłanki i tryb.
113. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowoadministracyjnego – przesłanki i tryb.
114. Wskaż kategorie podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu w świetle ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników..
115. Omów tryb nadawania Numeru Identyfikacji Podatkowej.
116. Rejestracja podatnika podatku od towarów i usług w świetle ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
117. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie aktualizacji danych na gruncie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
118. Wskaż w jakich sytuacjach i komu podatnik ma obowiązek podawania identyfikatora podatkowego.
119. Co to jest Krajowa Ewidencja Podatników, kto ją prowadzi, skąd pochodzą i do jakich celów wykorzystywane są zawarte w niej informacje.
120. Wymień podmioty, którym na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników udostępnia się dane objęte tajemnicą skarbową.
121. Przesłuchanie kontrolowanego lub świadka na odległość.
122. Uprawnienia Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w odniesieniu do kontrahentów kontrolowanego. Pojęcie kontrahenta kontrolowanego.
123. Akta kontroli celno-skarbowej.
124. Okoliczności i tryb podjęcia zakończonej kontroli celno-skarbowej.
125. Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.
126. Decyzja a postanowienie w postępowaniu administracyjnym.
127. Skarga na bezczynność i jej skutki.
128. Wadliwość decyzji administracyjnej.
129. Przedmiot i podstawy skargi kasacyjnej.
130. Kompetencja ogólna i szczególna organu w postępowaniu administracyjnym.
131. Pierwszeństwo obrony na drodze postępowania administracyjnego jako przesłanka dopuszczalności skargi.
132. Nieważność decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym.
133. Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego na gruncie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
134. Uprawnienia samokontroli organu administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
135. Strony postępowania sądowoadministracyjnego.
136. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego.
137. Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych.
138. Przesłanki dopuszczalności skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
139. Dopuszczalność skargi kasacyjnej do NSA.
140. Omów zagadnienie rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony w Kodeksie postępowania administracyjnego
141. Omów zasadę informowania stron i jej związek z zasadą czynnego udziału strony w postępowaniu w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.
142. Zaprezentuj zasadę polubownego załatwiania spraw według Kodeksu postępowania administracyjnego: kogo dotyczy i jak się stosuje.
143. Zasada umożliwiania dokonywania oceny działania urzędów kierowanych przez organy administracji publicznej w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego a prawo do składania skarg i wniosków.
144. Pełnomocnik procesowy i pełnomocnictwo w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.
145. Omów instytucję ponaglenia w Kodeksie postępowania administracyjnego: prawo do wniesienia, procedura rozpatrzenia.
146. Warunki doręczania pism drogą elektroniczną, w tym na elektroniczną skrzynkę podawczą w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.
147. Odbiorcy pism i miejsce ich doręczenia w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.
148. Doręczenie zastępcze a fikcja doręczenia w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.
149. Instytucja zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.
150. Omów przesłanki, cel i wskaż uczestników mediacji w Kodeksie postępowania administracyjnego i jej stosowanie.
151. Omów procedurę mediacji w Kodeksie postępowania administracyjnego i jej stosowanie.
152. Kto może być mediatorem według Kodeksu postępowania administracyjnego i jakie ma uprawnienia, jego wynagrodzenie.
153. Omów pojęcie decyzji w Kodeksie postepowania administracyjnego, wymień jej elementy składowe i omów zagadnienie uzasadnienia.
154. Wskaż formę i elementy składowe ugody według Kodeksu postępowania administracyjnego.
155. Omów milczące załatwienie sprawy w Kodeksie postępowania administracyjnego- uznanie sprawy za załatwioną milcząco i jego termin.
156. Omów prawo do odwołania w Kodeksie postępowania administracyjnego:, wymogi formalne, terminy.
157. Omów procedurę odwołania i jej wpływ na wykonanie decyzji w Kodeksie postępowania administracyjnego.
158. Kiedy i na czyj wniosek prowadzi się postępowanie wyjaśniające według Kodeksu postępowania administracyjnego.
159. Omów instytucję zażalenia w Kodeksie postępowania administracyjnego.
160. Omów instytucje postępowania uproszczonego w Kodeksie postępowania administracyjnego.
161. Omów formy i podstawy do odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej według Kodeksu postępowania administracyjnego.
162. Omów instytucję przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej według Kodeksu postępowania administracyjnego.
163. Omów ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej według Kodeksu postepowania administracyjnego.
164. Wskaż zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego i omów 3 z nich.
165. Omów właściwość rzeczową i miejscową organów administracji publicznej na tle sporów w tym zakresie.
166. Omów zagadnienie wyznaczenia pracownika lub organu do załatwienia.
167. Omów przedmiot wniosku, tryb składania, jak i sposób i termin jego załatwienia według Kodeksu postępowania administracyjnego.
168. Omów zasady europejskiej współpracy administracyjnej opisane w Kodeksie postępowania administracyjnego. .
169. Porównanie zasad składania odwołania na gruncie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy Ordynacja podatkowa.
170. Porównanie dowodów na gruncie ustawy Kodeksu postepowania administracyjnego i ustawy Ordynacja podatkowa.
171. Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym.
172. Porównaj procedurę wszczęcia kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej dotyczącej przestrzegania przepisów prawa podatkowego.
173. Porównaj formę zakończenia kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej dotyczącej przestrzegania przepisów prawa podatkowego.
174. Kontrola kontrahentów kontrolowanego w ustawie Ordynacja podatkowa.
175. Kontrola kontrahentów kontrolowanego w toku kontroli celno-skarbowej.
176. Porównaj kontrolę kontrahentów kontrolowanego prowadzoną na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Szkolenie zawiera

 • Dostęp do ponad 5 godzinnego nagrania na 60 dni
 • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf)

Stan prawny

1 stycznia 2021

Cena

199 zł

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 1600 zł
Moduł - Postępowanie - 199 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać film / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj