Rachunkowość

pytania zgodne z Uchwałą Komisji z 25.03.2022 r.

Sprawdź jak uczymy

Obejrzyj omówienie przykładowego pytania.

Co zawiera nasz kurs?

 • Omówienie wszystkich 88 pytań
 • aktualne materiały do nauki (pdf do pobrania i wydruku)
 • ponad 3,5 godzin nagrania

Co nas wyróżnia?

 • kurs online
 • uczysz się kiedy i gdzie chcesz
 • od praktyka do praktyka
 • prosty język

Wykładowca

Kamil Latos

Doradca podatkowy

Lista pytań

Rozwiń pełną listę omawianych pytań
 1. Zdefiniuj rachunkowość oraz przedstaw jej znaczenie dla opodatkowania.
 2. Scharakteryzuj ustawę o rachunkowości, jej strukturę i zakres stosowania.
 3. Co to jest, w świetle ustawy o rachunkowości, jednostka i kogo uważa się za kierownika jednostki – wymień co najmniej 5 typów jednostek objętych ustawą o rachunkowości.
 4. Definicja oraz metody wyceny aktywów w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
 5. Definicja oraz metody wyceny zobowiązań w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
 6. Zdefiniuj i scharakteryzuj przychody i zyski oraz koszty i straty, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
 7. Zdefiniuj i scharakteryzuj rezerwy oraz zobowiązania warunkowe, w myśl ustawy o rachunkowości.
 8. Zdefiniuj i scharakteryzuj wartość podatkową aktywów i pasywów, w myśl ustawy o rachunkowości.
 9. Pojęcie i zasady ustalania wyniku finansowego w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
 10. Zdefiniuj pojęcie kierownika jednostki i określ jego obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości, w myśl ustawy o rachunkowości.
 11. Zdefiniuj i scharakteryzuj grupę kapitałową oraz jednostkę dominującą, w myśl ustawy o rachunkowości. Wskaż różnice pomiędzy grupą kapitałową a podatkową grupą kapitałową.
 12. Co, w myśl ustawy o rachunkowości, rozumie się przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości ? Podaj ich źródło oraz scharakteryzuj strukturę.
 13. Istota, zakres i metody inwentaryzacji oraz jej znaczenie dla opodatkowania.
 14. Scharakteryzuj strukturę i hierarchię stosowania przepisów o rachunkowości obowiązujących w Polsce.
 15. Co obejmuje usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, kto jest do tego uprawniony i jakie są tego warunki – w myśl ustawy o rachunkowości. Czy w świetle ustawy o finansach publicznych możliwe jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla jednostek sektora finansów publicznych ?
 16. Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe – cechy specyficzne i ich determinanty. 1
 17. Wspólnicy spółki komandytowo – akcyjnej rozpoczynając działalność gospodarczą złożyli zawiadomienie do Urzędu Skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, o założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Oceń prawidłowość wyboru.
 18. Wymień spółki osobowe, które obowiązane są stosować zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości od momentu rozpoczęcia działalności, oraz spółki osobowe, które po przekroczeniu za poprzedni rok obrotowy równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych zobowiązane są do stosowania zasad rachunkowości w myśl ustawy o rachunkowości. 182
 19. Spółka działająca 4 lata, dla której rokiem obrotowym był rok kalendarzowy, postanowiła zmienić rok obrotowy na trwający od lutego do marca roku następnego. Główny księgowy Spółki zamknął księgi rachunkowe po 2 miesiącach tj. na dzień 28 lutego danego roku i otworzył nowy rok obrotowy od 1 marca. Oceń czy postąpił słusznie, skomentuj krótko obowiązujące zasady zmiany roku obrotowego w trakcie działalności gospodarczej.
 20. Co rozumie się pod pojęciem aktywów obrotowych w ustawie o rachunkowości?
 21. Co zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych według ustawy o rachunkowości?
 22. Pojęcie jednostki zależnej, jednostki współzależnej, jednostki stowarzyszonej, jednostki powiązanej według ustawy o rachunkowości.
 23. Pojęcie i rodzaje inwestycji według ustawy o rachunkowości.
 24. Wymienić jednostki zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
 25. Kto dokonuje wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego i kto zawiera umowę z wybranym podmiotem do badania w myśl przepisów ustawy o rachunkowości?
 26. Jaki jest tryb zgłaszania sprawozdania finansowego do właściwego rejestru sądowego w myśl przepisów ustawy o rachunkowości, podaj jakie dokumenty składa jednostka do sądu?
 27. Jaki jest tryb zgłaszania sprawozdania finansowego do publikacji i jakie części sprawozdania podlegają ogłaszaniu?
 28. Jednostka zakupiła komputer, z wyraźnym przeznaczeniem go do celów księgowych, za kwotę 18.000 zł. Następnym zakupem był monitor, klawiatura i komputerowy system finansowo-księgowy za cenę odpowiednio 2.000, 150, 3.000 zł. Ponadto przeprowadzono szkolenie pracowników działu księgowości z obsługi komputera i obsługi komputerowego programu finansowo-księgowego za kwotę 6.000 zł. Zakładając, że podane ceny są cenami netto (bez VAT-u) oraz że wszystkie transakcje były gotówkowe, określ wartość nabytego przez jednostkę środka trwałego.
 29. Jednostka dokonała umorzenia należności na kwotę 30.000 zł, obciążając jednocześnie kwotą umorzenia pozostałe koszty operacyjne. Należność dotyczyła sprzedaży produktów. Przedstaw wpływ tego zdarzenia na aktywa, wynik finansowy i kapitał jednostki.
 30. W wyniku porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników okazało się, że pożyczka krótkoterminowa, którą udzieliła spółka osobie fizycznej uległa przedawnieniu. Wartość pożyczki wynosi 15.000 zł. Jaki wpływ będzie miało to zdarzenie na aktywa, zobowiązania i kapitał spółki oraz na wynik finansowy ?
 31. Jednostka zakupiła towary po cenie zakupu 10.000 zł plus podatek od towarów i usług (23%) – 2.300 zł. Ze względu na rodzaj działalności nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług. Kwotę 2.300 zł uznała w miesiącu zakupu jako koszt uzyskania przychodu. Rozważ prawidłowość ujęcia zdarzenia w aspekcie wpływu na wynik finansowy i podatek dochodowy od osób prawnych, biorąc pod uwagę fakt, że towary nie zostały sprzedane do końca roku obrotowego.
 32. Spółka korzysta z oprogramowania komputerowego na podstawie umowy licencyjnej zawartej na pięć lat. Zgodnie z umową, cena oprogramowania wraz z jego zainstalowaniem i uruchomieniem wynosi 600.000 zł. Spółka zawarła też umowę z licencjodawcą na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników pionu finansowo-księgowego. Koszty szkolenia, zgodnie z umową, wynoszą 100.000 zł. Mając na uwadze, że szkolenie dotyczy korzystania z oprogramowania spółka ustaliła wartość początkową oprogramowania na kwotę 700.000 zł. Czy postępowanie spółki było właściwe? Uzasadnij odpowiedź.
 33. Przemieszczenie urządzenia produkcyjnego wewnątrz przedsiębiorstwa z jednego wydziału do drugiego pociąga za sobą koszty demontażu a następnie montażu. Jak wpłynie taka operacja na aktywa i wynik finansowy spółki ?
 34. Proszę omówić zasady powstawania wartości firmy, zasady jej amortyzacji (metoda, okres amortyzacji), a także sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
 35. Dnia 20 marca aktem notarialnym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci gruntu, nieruchomości i innych środków trwałych. Podwyższenie zostało zarejestrowane w sądzie 15 czerwca. Spółka użytkuje środki trwałe od dnia podwyższenia kapitału (tj. od 20 marca). Od jakiej daty – w myśl przepisów ustawy o rachunkowości – należy naliczać amortyzację tych środków trwałych?
 36. Wartość początkowa środka trwałego wynosi 100.000 zł Dotychczasowa amortyzacja tego środka: – według stawki amortyzacyjnej (księgowej) ustalonej przez jednostkę wynosi 60.000 zł, – według stawki amortyzacyjnej wynikającej z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (podatkowej) – 48.000 zł. Wskaż na charakter różnicy między amortyzacją księgową a amortyzacją podatkową.
 37. Spółka akcyjna podwyższyła kapitał zakładowy drogą zamiany kapitału zapasowego na kapitał akcyjny. Jak wpłynie to zdarzenie na aktywa, zobowiązania, kapitał i wynik finansowy jednostki posiadającej akcje spółki (akcjonariusza)? Jakie są konsekwencje z tego tytułu dla podatku dochodowego?
 38. Proszę omówić zasady ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także przedstawić sposób ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
 39. Proszę omówić zasady tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także przedstawić sposób ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
 40. Istota i zakres polityki (zasad) rachunkowości, w myśl ustawy o rachunkowości.
 41. Pojęcie roku obrotowego i sposobu określania okresów sprawozdawczych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
 42. Czy przy określaniu zasad (polityki) rachunkowości można stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości – uzasadnij odpowiedź.
 43. Omówić sytuacje, dla których otwiera się księgi rachunkowe w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
 44. Omówić sytuacje, dla których zamyka się księgi rachunkowe w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
 45. Na czym polega otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach kontynuujących działalność?
 46. Omówić zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera i sposób przechowywania tych danych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
 47. Pojęcie ksiąg rachunkowych. Cechy księgi głównej i ksiąg pomocniczych, oraz miejsca ich prowadzenia.
 48. Istota zestawienia obrotów i sald oraz różnice pomiędzy inwentarzem a zestawieniem obrotów i sald.
 49. Pojęcie, klasyfikacja dowodów księgowych i wymogi formalne przy ich sporządzaniu, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
 50. Na czym polega kontrola dowodów księgowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości?
 51. Na czym polega rzetelność, bezbłędność, sprawdzalność i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych?
 52. Sposoby poprawiania błędów w dowodach księgowych i księgach rachunkowych.
 53. Pojęcie grupy kapitałowej i na kim spoczywa obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 54. Jakie jednostki mają w Polsce obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)?
 55. Podstawowe różnice między metodą nabycia i metodą łączenia udziałów przy łączeniu się spółek, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
 56. Co należy rozumieć pod pojęciem, odpowiednio: działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w rachunku przepływów pieniężnych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości? Podaj przykłady poszczególnych działalności.
 57. Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności jednostki w myśl przepisów ustawy o rachunkowości?
 58. Miejsca i warunki przechowywania dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
 59. Czasookres przechowywania rocznego sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji finansowej w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
 60. Wymień organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe różnych jednostek w myśl przepisów ustawy o rachunkowości. Określ znaczenie zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla opodatkowania.
 61. Spółka została pozwana o zapłatę odszkodowania za uszkodzenie cudzego sprzętu. Spółka liczy się z możliwością przegrania procesu sądowego. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo poniesienia straty w opinii spółki konieczne jest utworzenie rezerwy na odszkodowanie i koszty postępowania sądowego – w przypadku niekorzystnego dla spółki wyroku. Proszę omówić wpływ tego zdarzenia na aktywa, zobowiązania, kapitał i wynik finansowy spółki.
 62. Uproszczenia określone ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro oraz zakres jednostek, które mogą być uznane za jednostki mikro.
 63. Uproszczenia określone ustawą o rachunkowości dla jednostek małych oraz zakres jednostek, które mogą być uznane za jednostki małe.
 64. Zasady prowadzenia rachunkowości przez fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej.
 65. Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej, która nie może zostać uznana za jednostkę małą? Proszę krótko scharakteryzować zawartość informacyjną każdego z elementów tego sprawozdania finansowego.
 66. Jaki jest minimalny zakres elementów sprawozdania finansowego sporządzanego przez spółkę z o.o. uznaną za jednostkę małą? Proszę krótko scharakteryzować zawartość informacyjną obowiązkowych elementów tego sprawozdania finansowego.
 67. Na czym polega zasada istotności określona ustawą o rachunkowości?
 68. Istota zasady memoriału jako jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości.
 69. Istota zasady współmierności przychodów i kosztów jako jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości.
 70. Istota zasady ostrożności jako jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości.
 71. Kiedy możliwa jest zmiana zasad (polityki) rachunkowości oraz jakie są obowiązki jednostki, która dokonała takiej zmiany? Jak rozliczane są skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości?
 72. Przedstaw regulacje rachunkowości w zakresie odpowiedzialności za zgodność sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z wymaganiami ustawy o rachunkowości.
 73. Co rozumie się pod pojęciem aktywów netto w ustawie o rachunkowości?
 74. Przedstaw istotę kosztów zakończonych prac rozwojowych zdefiniowanych w ustawie o rachunkowości.
 75. Istota zasady kontynuacji działalności ustalona w ustawie o rachunkowości.
 76. Zdefiniuj rzeczowe aktywa obrotowe.
 77. Ogólne zasady uznawania przychodów z długotrwałej niezakończonej usługi, uregulowane ustawą o rachunkowości.
 78. Saldo początkowe konta kapitał własny wynosiło 2.000.000 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym kapitał zakładowy spółki akcyjnej został podwyższony w wyniku nowej emisji. Wyemitowano 50.000 nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 zł każda. Cena emisyjna 1 akcji wynosi 11 zł. Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego poniesiono koszty w wysokości 60.000 zł. Należy pokazać jaki wpływ na sprawozdanie finansowe mają powyższe operacje.
 79. Proszę wskazać jaka nadrzędna zasada rachunkowości jest realizowana poprzez tworzenie odpisów aktualizujących. Proszę podać określone ustawą o rachunkowości przesłanki utworzenia odpisów dla wartości środków trwałych lub zapasów.
 80. Proszę przedstawić budowę bilansu oraz wskazać podstawowe pozycje w nim prezentowane (według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości).
 81. Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej oraz sprawozdanie finansowe spółki z o.o., które podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta?
 82. Jakie rodzaje kosztów są prezentowane w rachunku zysków i strat spółki z o.o. (niebędącej jednostką mikro lub małą) na przykładzie wariantu porównawczego lub wariantu kalkulacyjnego?
 83. Co to jest dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, kto ją sporządza, podpisuje i aktualizuje?
 84. Proszę wskazać w jakim formacie elektronicznym sporządzane są sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek giełdowych.
 85. Proszę przedstawić zasady podpisywania sprawozdań finansowych określone ustawą o rachunkowości.
 86. Spółka z o.o. sporządziła sprawozdanie finansowe w postaci papierowej. Zostało ono opatrzone własnoręcznymi podpisami osoby prowadzącej księgi rachunkowe oraz jednego członka zarządu. Następnie spółka sporządziła elektroniczną kopię tego sprawozdania w formacie PDF i przekazała do Krajowego Rejestru Sądowego. Proszę ocenić prawidłowość postępowania spółki z o.o. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości proszę wskazać właściwy sposób postępowania.
 87. Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej zostało podpisane przez jednego członka jej zarządu, pozostali członkowie złożyli oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Proszę ocenić czy postępowanie spółki było prawidłowe powołując się na odpowiednie przepisy prawa. Proszę określić i uzasadnić czy odpowiedzialność wszystkich członków zarządu za prawidłowość sprawozdania finansowego jest taka sama.
 88. Proszę wskazać jakie są możliwe formy podpisów, którymi opatrywane są elektroniczne sprawozdania finansowe.

Cena

299 zł

Dostęp do modułu

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 2499 zł
Pakiet - kurs dla radców prawnych - 999 zł
Moduł - Rachunkowość - 299 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać moduł / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj