Źródła prawa i wykładnia prawa

pytania zgodne z Uchwałą Komisji z 26.04.2021 r.

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie: 49 zł

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia znajdujące się w wykazie pytań opublikowanych w załączniku do uchwały Nr 16/VI/2021 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 26.04.2021 r. z zakresu źródeł prawa i wykładni prawa (łącznie 49 pytań), w tym omówienie:

  • wykładni przepisów prawa podatkowego
  • hierarchii źródeł prawa
  • roli umów międzynarodowych
  • zasad składania i warunków formalnych skargi konstytucyjnej
  • znaczenia Karty Praw Podstawowych przy rozstrzyganiu spraw podatkowych.

Lista pytań

Rozwiń pełną listę omawianych pytań
1. Bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych.
2. Rodzaje i hierarchia metod wykładni prawa podatkowego.
3. Utrata mocy obowiązującej przepisu prawa.
4. Unormowania Konstytucji RP odnoszące się do tworzenia prawa podatkowego.
5. Relacje pomiędzy umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania a wewnętrznym prawem podatkowym.
6. Vacatio legis ustawy podatkowej.
7. Wyroki „interpretacyjne” Trybunału Konstytucyjnego – istota, skutki prawne, znaczenie w praktyce podatkowej.
8. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy podatkowej z Konstytucją RP lub umową międzynarodową.
9. Skarga konstytucyjna – wymogi formalne, podmioty uprawnione do reprezentowania podatnika przed Trybunałem Konstytucyjnym, praktyczne możliwości wykorzystania w toku wykonywania czynności doradcy podatkowego.
10. Pytanie prawne sądu administracyjnego co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją RP, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą – tryb składania, rola doradcy podatkowego, skutki procesowe.
11. Rola ustaw i rozporządzeń w systemie źródeł prawa podatkowego.
12. Możliwości skorzystania z przepisów Konstytucji RP w codziennej praktyce doradcy podatkowego, przy prowadzeniu spraw podatkowych.
13. Ustawa jako źródło obowiązku podatkowego.
14. Rozporządzenia wykonawcze w prawie podatkowym – cel wydania i zakres.
15. Rola umów międzynarodowych w prawie podatkowym – proszę wskazać przedmiot regulacji umów międzynarodowych w polskim prawie podatkowym.
16. Pojęcie prounijnej wykładni przepisów prawa. Jakich przepisów podatkowych w Polsce może ona dotyczyć.
17. Relacje pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym.
18. Rola orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy wykładni i stosowaniu przepisów polskiego prawa podatkowego.
19. Definicja legalna – pojęcie i znaczenie na gruncie prawa podatkowego.
20. Reguły rozwiązywania kolizji przepisów prawa.
21. Znaczenie zasady „niedziałania prawa wstecz” na gruncie prawa podatkowego.
22. Związek prawa podatkowego z prawem cywilnym w procesie wykładni prawa.
23. Analogia „legis” i analogia „iuris” – zakres stosowania w prawie podatkowym.
24. Znaczenie wykładni językowej w procesie wykładni prawa podatkowego.
25. Prawo precedensowe w prawie podatkowym.
26. Dopuszczalność odrzucenia wyników wykładni językowej w procesie wykładni prawa podatkowego.
27. Specyfika wykładni umów międzynarodowych dotyczących spraw podatkowych.
28. Uzupełniające środki interpretacji w rozumieniu konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów w wykładni przepisów prawa podatkowego.
29. Znaczenie zagranicznych materiałów interpretacyjnych (poglądy doktryny, orzecznictwo, informacje o praktyce działania organów podatkowych) w procesie wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych przepisów międzynarodowego prawa podatkowego.
30. Wielojęzyczność prawa unijnego – skutki praktyczne w procesie wykładni prawa unijnego.
31. Wykładnia historyczna w prawie podatkowym.
32. Znaczenie i zakres zastosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.
33. Znaczenie terminologii ustaw „niepodatkowych” w procesie wykładni przepisów prawa podatkowego.
34. Wnioskowanie a maiori ad minus, a minori ad maius i a contrario.
35. Problem specyfiki wykładni przepisów dotyczących ulg i zwolnień podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych.
36. Wykładnia „gospodarcza” prawa podatkowego.
37. Cel ustawy – znaczenie w procesie wykładni prawa podatkowego.
38. Dyrektywy Unii Europejskiej jako źródło europejskiego prawa podatkowego (przedmiot regulacji, moc wiążąca).
39. Rozporządzenie Unii Europejskiej jako źródło europejskiego prawa podatkowego (przedmiot regulacji, moc wiążąca).
40. Komentarz do Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (znaczenie Komentarza, zakres jego obowiązywania, moc wiążąca).
41. Wytyczne OECD w zakresie cen transferowych – charakter prawny i znaczenie w praktyce stosowania prawa podatkowego.
42. Sprzeczność ustawy podatkowej z dyrektywą unijną – skutki prawne.
43. Skutki rozbieżności między wersjami językowymi umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
44. Zasady ogólne prawa unijnego jako źródło prawa podatkowego.
45. Znaczenie tzw. utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w procesie wykładni przepisów prawa podatkowego.
46. Uchwały rad gmin jako źródło prawa podatkowego – zakres regulacji.
47. Skutki błędu legislacyjnego, który uniemożliwia podatnikowi obliczenie wysokości należnego do zapłaty podatku.
48. Pytanie prejudycjalne do TSUE – tryb składania, rola doradcy podatkowego, skutki procesowe.
49. Karta Praw Podstawowych – znaczenie przy rozstrzyganiu spraw podatkowych.

Szkolenie zawiera

  • Dostęp do ok. 2,5 godzinnego nagrania na 60 dni
  • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf do pobrania i wydrukowania)

Demo

Obejrzyj omówienie przykładowego pytania.

Cena

49 zł

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 2499 zł
Moduł - Źródła prawa - 49 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać moduł / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj