CIT – 2020

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie:

150 zł

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego jest teraz dostępny również w formie tematycznych modułów. 

Przygotowanie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego – CIT

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały wszystkie pytania otwarte z wykazu pytań opublikowane w załączniku do uchwały Nr 4/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (łącznie 70 pytań) z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, jak również pytanie nr 34 oraz 53 wykazu z obszaru międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego.

Szkolenie zawiera w szczególności omówienie:

 • zasad ustalania przychodów i kosztów przy zbyciu udziałów (akcji), podziale, połączeniu spółek kapitałowych
 • regulacji zagranicznej spółki kontrolowanej
 • ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • przepisów dot. IP BOX
 • leasingu operacyjnego i finansowego
 • regulacji dotyczących rozliczenia w podatku dochodowym od osób prawnych pakietu wierzytelności,
 • zasad opodatkowania samochodów osobowych
 • tzw. exit tax
Lista omawianych pytań
1. Warunki konieczne do założenia podatkowej grupy kapitałowej w podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Podstawowe zasady ustalania dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Zasady dotyczące wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Podstawowe wymogi związane z obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Zasady wyboru sposobu rozliczenia różnic kursowych w podatku dochodowym od osób prawnych.
6. Regulacje dotyczące daty powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.
7. Zasady ustalania wartości świadczeń częściowo odpłatnych w podatku dochodowym od osób prawnych.
8. Zasady dotyczące ustalania dochodu w przypadku podziałów i łączenia spółek kapitałowych w podatku dochodowym od osób prawnych.
9. Zasady ustalania wartości początkowych składników majątkowych dla potrzeb amortyzacji na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
10. Zasady rozliczania kosztów w czasie na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
11. Wydatki na rzecz pracowników osób prawnych, uznawane za koszt uzyskania przychodów na przykładzie wynagrodzeń, ubezpieczeń i zwrotu kosztów używania samochodu pracownika.
12. Koszty uzyskania przychodów osoby prawnej występujące w przypadku zbycia udziałów w spółce objętych za wkład niepieniężny.
13. Warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów u osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą.
14. Zasady dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
15. Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
16. Warunki i możliwości amortyzacji wartości firmy u podatnika będącego osobą prawną.
17. Konsekwencje podatkowe występujące u osoby prawnej zaliczającej wydatki inwestycyjne bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych .
18. Warunki i możliwości ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych i ulepszonych środków trwałych będących w posiadaniu osób prawnych.
19. Dodatnie i ujemne różnice kursowe w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
20. Zasady dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów podatników, których celem statutowym jest działalność dobroczynna.
21. Zasady dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów towarzystw budownictwa społecznego.
22. Zasady tzw. leasingu operacyjnego (odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący) w podatku dochodowym od osób prawnych.
23. Zasady tzw. leasingu finansowego w podatku dochodowym od osób prawnych.
24. Różnice pomiędzy tzw. leasingiem operacyjnym (odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący) i finansowym w podatku dochodowym od osób prawnych.
25. Proszę porównać w podatku dochodowym od osób prawnych skutki podatkowe przeniesienia przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy tzw. leasingu operacyjnego (odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący) i finansowego.
26. Proszę porównać w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący) i dzierżawę.
27. Proszę porównać w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. leasing finansowy i dzierżawę.
28. Zasady poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu zagranicznych osób prawnych osiągniętego na terenie Polski.
29. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zagranicznych spółek kontrolowanych.
30. Stawki podatku dochodowego od osób prawnych i przypadki ich stosowania.
31. Zasady opodatkowania należności licencyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych.
32. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z dywidend.
33. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy uzyskanej w Polsce przez podmiot mający siedzibę na terytorium UE lub EOG.
34. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy uzyskanej w Polsce przez podmiot mający siedzibę poza UE, EOG lub Konfederacją Szwajcarską,
35. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych.
36. Odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych.
37. Zasady odliczania od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową.
38. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów uzyskanych przez komplementariusza i akcjonariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej.
39. Proszę porównać w podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowanie komplementariusza spółki komandytowej i komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
40. Skutki utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika.
41. Obowiązek publikowania przez podatkowe grupy kapitałowe w MSiG informacji o zarejestrowaniu i wykreśleniu takiej grupy.
42. Zasady zastosowania 9 % stawki podatku.
43. Czy wypłaty, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
44. Opodatkowanie dochodów spółdzielni rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników prowadzącej działalność jako mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
45. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
46. Wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych jako koszt uzyskania przychodu.
47. Zyski kapitałowe jako źródło przychodów.
48. Proszę przedstawić zasady opodatkowania obowiązujące w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie samochodów osobowych.
49. Zasady opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych podatkiem od przychodów z budynków.
50. Zwolnienie z podatku dochodowego od przychodów z budynków, przychód osiągany ze środka trwałego będącego budynkiem mieszkalnym oddanym do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego.
51. Proszę przedstawić obowiązujące w podatku dochodowym od osób prawnych warunki w zakresie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego.
52. Zasady opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. IP Box.
53. Ulga na działalność badawczo-rozwojową a opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. IP Box.
54. Proszę przedstawić zasady dotyczące podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.
55. Warunki i możliwości rozłożenia na raty podatku od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax).
56. Regulacje dotyczące rozliczenia w podatku dochodowym od osób prawnych pakietu wierzytelności.
57. Skutki podatkowe w spółce kapitałowej, z tytułu wniesionych do niej dopłat lub, której zysk przekazany został na kapitał zapasowy lub rezerwowy (skutki podatkowe tzw. finansowania wewnętrznego spółki).
58. Przesłanki i warunki recharakteryzacji lub pominięcia transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
59. Jakie podmioty są uznawane za podmioty powiązane w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
60. Wywieranie znaczącego wpływu w kontekście uznania podmiotów za powiązane w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
61. Jakie przesłanki należy uwzględnić przy wyborze metody weryfikacji cen transferowych najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach?
62. Warunki dokonania korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów – w przypadku korekt zwiększających koszty uzyskania przychodów.
63. Warunki dokonania korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów – w przypadku korekt zwiększających przychody podatkowe.
64. Warunki skorzystania z „safe harbour” dla transakcji o niskiej wartości dodanej.
65. Warunki skorzystania z „safe harbour” dla transakcji pożyczkowych.
66. Warunki oceny, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny.
67. Obowiązek przygotowania informacji o cenach transferowych – podmioty zobowiązane, zakres elementów informacji o cenach transferowych.
68. Podaj co najmniej 4 przykłady transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi zwolnionych z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.
69. Zakres oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i podmioty zobowiązane do jego złożenia. Kto może podpisać oświadczenie?
70. Czy możliwe jest zażądanie przez organ podatkowy przedstawienia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji niepodlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu?

Szkolenie zawiera

 • Dostęp do ponad 5,5 godzinnego nagrania na 60 dni
 • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf)
 • tabelaryczne zestawienie obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji z podmiotami powiązanymi (obowiązujących do końca 2018 r. oraz od 01.01.2019 r.).

Stan prawny

1 czerwca 2020

Cena

150 zł

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 2499 zł
Moduł - CIT - 150 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać film / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj