Doradztwo podatkowe i etyka zawodowa – 2020

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie:

75 zł

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego jest teraz dostępny również w formie tematycznych modułów.

 

Przygotowanie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego – Strategia przed egzaminem ustnym oraz przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia znajdujące się w wykazie pytań opublikowanych w załączniku do uchwały Nr 4/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 21 sierpnia 2019 r. z zakresu przepisów o doradztwie podatkowym i etyce zawodowej (łącznie 62 pytania), w tym omówienie:

  • Zasad przeprowadzania egzaminu ustnego
  • Strategii nauki przed egzaminem ustnym
  • Czynności doradztwa podatkowego i podmiotów uprawnionych do ich wykonywania
  • Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych
  • Ograniczeń w stosowaniu pactum de quota litis
  • Zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców podatkowych
Lista omawianych pytań

1. Zakres czynności doradztwa podatkowego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
2. Kto i na podstawie jakich przepisów prawa może poza doradcą podatkowym wykonywać poszczególne czynności doradztwa podatkowego?
3. Atrybuty zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego.
4. Podstawy prawne działania samorządu doradców podatkowych.
5. Organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Proszę wymienić i scharakteryzować.
6. Procedura zwołania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
7. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce.
8. Skład i kompetencje Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
9. Zasady odbywania praktyki zawodowej kandydata na doradcę podatkowego.
10. Podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
11. Warunki wpisu osoby fizycznej na listę doradców podatkowych.
12. Warunki wpisu osoby prawnej do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.
13. Procedura skreślenia doradcy podatkowego z listy doradców podatkowych.
14. Procedura skreślenia osoby prawnej z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.
15. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika przed organami administracji skarbowej.
16. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika przed sądami administracyjnymi.
17. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika w postępowaniach egzekucyjnych.
18. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika w postępowaniach celnych.
19. Proszę wymienić formy wykonywania zawodu doradcy podatkowego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
20. Podstawowe obowiązki nałożone na doradcę podatkowego przepisami polskiej ustawy o doradztwie podatkowym.
21. Podstawy prawne oraz zakres tajemnicy zawodowej obowiązującej doradcę podatkowego.
22. Odpowiedzialność doradcy podatkowego w zakresie wolności słowa.
23. Ograniczenia obowiązujące doradcę podatkowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub podjęciu zatrudnienia.
24. Przesłanki i procedura zawieszenia wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego.
25. Zakres odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.
26. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców podatkowych w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
27. Procedura postępowania przed sądami dyscyplinarnymi w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
28. Rola Rzecznika Dyscyplinarnego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
29. Podstawy prawne realizowania prawa pomocy przez doradców podatkowych.
30. Zasady zachowania tajemnicy zawodowej wynikające z ustawy o doradztwie podatkowym i z zasad etyki.
31. Przesłanki i tryb zwolnienia doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej.
32. Granice ochrony interesów klienta przez doradcę podatkowego.
33. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne doradcy podatkowego w stosunku do klienta wynikające z zasad etyki.
34. Warunki podjęcia przez doradcę podatkowego dodatkowej działalności gospodarczej.
35. Zasady zapobiegania powstaniu konfliktu interesów przy prowadzeniu przez doradcę podatkowego dodatkowej działalności gospodarczej.
36. Zasady zapobiegania powstaniu konfliktu interesów przy podjęciu zatrudnienia przez doradcę podatkowego.
37. Immunitet materialny a zasady etyki.
38. Zasady informacji i reklamy doradcy podatkowego wynikające z zasad etyki.
39. Niedozwolone elementy reklamy doradcy podatkowego wynikające z zasad etyki.
40. Obowiązki doradcy podatkowego w trakcie sprawowania funkcji w samorządzie i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
41. Obowiązki doradcy podatkowego w relacjach z klientem.
42. Przeszukanie lokalu – zasady postępowania doradcy podatkowego.
43. Przypadki powstania konfliktu interesów – w tym wymienione w zasadach etyki.
44. Zasady ustalania wynagrodzenia w umowie doradcy podatkowego z klientem.
45. Pactum de quota litis – ograniczenia w stosowaniu przez doradców podatkowych.
46. Rezygnacja ze zlecenia – prawa i obowiązki doradcy podatkowego.
47. Zasady zaniechania przez doradcę podatkowego wniesienia środka odwoławczego.
48. Prowadzenie sprawy podatkowej i zwrot dokumentacji przez doradcę podatkowego.
49. Stosunek doradcy podatkowego do sądów, urzędów i innych instytucji.
50. Zasady opiniowania przez doradcę podatkowego innych doradców podatkowych oraz efektów ich pracy.
51. Zasady lojalności, koleżeństwa i uczciwej konkurencji pomiędzy doradcami podatkowymi.
52. Zasady składania skarg na innych doradców podatkowych.
53. Zasady krytyki działań lub zaniechań samorządu doradców podatkowych.
54. Regulacje wynikające z zasad etyki dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców podatkowych.
55. Zasady występowania doradcy podatkowego przed sądami administracyjnymi.
56. Prawa i obowiązki doradcy podatkowego jako pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.
57. Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego wobec Krajowej Rady Doradców Podatkowych na podstawie ustawy o doradztwie podatkowym.
58. Zasady przechowywania akt przez doradców podatkowych.
59. Wskaż podmiot obowiązany do ustalenia zasad etyki doradców podatkowych oraz określ co zasady te powinny zawierać, według ustawy o doradztwie podatkowym.
60. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradcę podatkowego (zakres, zwolnienia, terminy, ewidencje).

Szkolenie zawiera

  • Dostęp do ponad 3 godzinnego nagrania na 60 dni
  • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf)

Cena

75 zł

Płatność i logowanie

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza rejestracji i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz natychmiast po zaksięgowaniu płatności.