Ordynacja Podatkowa – 2020

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie:

75 zł

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego jest teraz dostępny również w formie tematycznych modułów.

 

Przygotowanie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego – Ordynacja Podatkowa

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały wszystkie pytania otwarte z wykazu pytań opublikowane w załączniku do uchwały Nr 4/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego z zakresu przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa (zagadnienie wspólne), tj. łącznie 67 pytań.Stan prawny: 01.04.2020
Lista omawianych pytań
1. Interpretacje ogólne ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe).
3. Zasady ochrony prawnej wnioskodawcy, wyłączenia spod ochrony.
4. Pojęcie utrwalonej praktyki administracyjnej i zasady jej funkcjonowania.
5. Interpretacje wydawane przez samorządowe organy podatkowe.
6. Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.
7. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wyrażona w Ordynacji podatkowej.
8. Sposoby powstania zobowiązania podatkowego oraz zasady zabezpieczenia jego wykonania.
9. Określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
10. Hipoteka przymusowa w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
11. Zastaw skarbowy w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
12. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych – zasady ich obliczania i wpłacania, okresy, za które nie nalicza się odsetek za zwłokę w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
13. Opłata prolongacyjna od kwoty podatku lub zaległości podatkowej w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
14. Formy wygaśnięcia zobowiązań podatkowych w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
15. Termin dokonania i forma zapłaty podatku w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
16. Zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
17. Procedura udzielenie ulgi na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
18. Procedura umorzenia zaległości podatkowej z urzędu w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
19. Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
20. Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
21. Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
22. Pojęcie nadpłaty podatku w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.
23. Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
24. Zasady oprocentowania nadpłaty podatku w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
25. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
26. Deklaracja w rozumieniu Ordynacji podatkowej – pojęcie i znaczenie prawne oraz prawo do jej korekty.
27. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji organom podatkowym w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
28. Rodzaje porozumień w sprawach ustalenia cen transferowych w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
29. Porozumienia w sprawie ustalenia cen transferowych – obowiązki wnioskującego w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
30. Konsekwencje podatkowe połączenia (przekształcenia) osób prawnych w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
31. Konsekwencje podatkowe podziału osoby prawnej w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
32. Odpowiedzialność podatkowa spadkobierców podatnika i płatnika w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
33. Zasady zwrotu nadpłat spadkobiercom podatnika w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
34. Zakres odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
35. Odpowiedzialność członka rodziny oraz rozwiedzionego małżonka za zaległości podatkowe podatnika w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
36. Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
37. Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek oraz odpowiedzialność podatkowa członków organów zarządzających innych osób prawnych w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
38. Istota klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
39. Wyłączenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
40. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
41. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania – zasady działania, kompetencje.
42. Opinie zabezpieczające w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
45. Przesłanki i tryb ujawnienia tajemnicy skarbowej w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępniane akta objęte tą tajemnicą.
47. Sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku.
48. Negatywny zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnych.
49. Instytucja objaśnień podatkowych.
50. Pojęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów KAS.
51. Przypadki, w których odpowiedzialność płatnika nie może być ograniczona ani wyłączona.
52. Przypadki, w których organy podatkowe mogą ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.
53. Pojęcie dobrej wiary w rozumieniu przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym.
54. Omów podstawowe stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego i przypadki ich zastosowania.
55. Przypadki, w których stosuje się podwyższone (podwójne lub potrójne) stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego.
56. Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe.
57. Wpływ wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania na przedawnienie.
58. Pojęcie innej szczególnej cechy rozpoznawczej.
59. Pojęcie ogólnej cechy rozpoznawczej.
60. Pojęcie promotora w rozumieniu rozdziału 11a ustawy Ordynacja podatkowa.
61. Wymień i scharakteryzuj rodzaje schematów podatkowych.
62. Obowiązki promotora w zakresie informowania KAS o schematach podatkowych.
63. Obowiązki korzystającego w zakresie informowania KAS o schematach podatkowych.
64. Zawartość (treść) informacji o schemacie podatkowym.
65. Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych – podmioty obowiązane i zakres przedmiotowy.
66. Kryterium głównej korzyści a przesłanki unikania opodatkowania.
67. Przesłanki, których występowanie może wskazywać na ocenę, że sposób działania był sztuczny.

Szkolenie zawiera

  • Dostęp do ponad 4,5 godzinnego nagrania na 60 dni
  • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf)

Cena

75 zł

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 2499 zł
Moduł - Ordynacja podatkowa - 75 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać film / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj