Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej – 2020

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie:

75 zł

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego jest teraz dostępny również w formie tematycznych modułów.

 

Przygotowanie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego – Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały wszystkie zagadnienia znajdujące się w wykazie pytań opublikowanych w załączniku do uchwały 4/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 21.08.2019 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego z zakresu Organizacji i Funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (łącznie 40 pytań), w tym omówienie:

 • Kompetencji Szefa KAS
 • Funkcji i zasad funkcjonowania Centralnego Rejestru Danych Podatkowych
 • Zadań naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego
 • Uprawnień kontrolnych organów KAS
Lista omawianych pytań
 1. Organy Krajowej Administracji Skarbowej.
 2. Terytorialny zasięg działania organów Krajowej Administracji Skarbowej.
 3. Uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie koordynacji zadań KAS oraz sprawowania nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi KAS.
 4. Kompetencje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako organu podatkowego.
 5. Podległość organizacyjno-finansowa a kontrola instancyjna w Krajowej Administracji Skarbowej.
 6. Nadzór Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz dyrektora izby administracji skarbowej nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych.
 7. Uprawnienie organów Krajowej Administracji Skarbowej do rozstrzygania w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celno-skarbowych.
 8. Powierzenie prowadzenia spraw organu KAS jednostce samorządu terytorialnego.
 9. Zasady określania kierunków działań i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej.
 10. Zadania Krajowej Administracji Skarbowej.
 11. Zadania ministra właściwego ds. finansów publicznych jako organu Krajowej Administracji Skarbowej.
 12. Zadania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
 13. Zadania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
 14. Zadania dyrektora izby administracji skarbowej.
 15. Zadania naczelnika urzędu skarbowego.
 16. Zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego.
 17. Zadania Krajowej Szkoły Skarbowości.
 18. Narzędzia informatyczne służące do elektronicznej formy kontaktów z organami Krajowej Administracji Skarbowej.
 19. Co to jest i do czego służy Centralny Rejestr Danych Podatkowych?
 20. Jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej, organizacja i wzajemne relacje.
 21. Struktura centralna i terenowa jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.
 22. Zakres uprawnień organów Krajowej Administracji Skarbowej do żądania od innych podmiotów informacji i dokumentów oraz tryb ich udostępniania przez te podmioty.
 23. Porównanie zadań naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego.
 24. Realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych jako zadanie Krajowej Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS.
 25. Porównanie roli naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-skarbowego przy wymiarze i poborze należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów.
 26. Realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej jako zadanie Krajowej Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS.
 27. Uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia ewidencji podatników i płatników.
 28. Obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem towarów jako zadanie Krajowej Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS.
 29. Wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych jako zadanie Krajowej Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS.
 30. Obsługa i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych jako zadanie naczelnika urzędu skarbowego realizowane poprzez centrum obsługi.
 31. Porównanie roli dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego przy prowadzeniu działalności informacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego.
 32. Instrumenty prawne wykorzystywane przez Krajową Administrację Skarbową przy realizacji zadania prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego.
 33. Rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców jako zadanie Krajowej Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS.
 34. Uprawnienia kontrolne organów Krajowej Administracji Skarbowej dotyczące przestrzegania przepisów prawa podatkowego i celnego.
 35. Zasady podległości osób zatrudnionych w izbie administracji skarbowej oraz funkcjonariuszy izby administracji skarbowej, realizujących zadania w urzędach skarbowych oraz w urzędach celno-skarbowych.
 36. Zasady wykonywania obowiązków służbowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.
 37. Zasady wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
 38. Zadania Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą wykonywać wyłącznie funkcjonariusze służby celno-skarbowej.
 39.  Zadania Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej.
 40. Szczególne uprawnienia organów KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Szkolenie zawiera

 • Dostęp do ponad 2 godzinnego nagrania na 60 dni
 • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf)

Stan prawny

15 lipca 2020

Cena

75 zł

Płatność i logowanie

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza rejestracji i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz natychmiast po zaksięgowaniu płatności.

Sprawdź
/
Opłać film / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.