Postępowanie

pytania zgodne z Uchwałą nr 4/VIII/2023 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Sprawdź jak uczymy

Obejrzyj omówienie przykładowego pytania.

Co zawiera nasz kurs?

 • Omówienie wszystkich 180 pytań
 • aktualne materiały do nauki (pdf do pobrania i wydruku)
 • prawie 8,5 godzin nagrania

Co nas wyróżnia?

 • kurs online
 • uczysz się kiedy i gdzie chcesz
 • od praktyka do praktyka
 • prosty język

Wykładowca

Katarzyna Siwiec

Radca prawny, doradca podatkowy

Lista pytań

Rozwiń pełną listę omawianych pytań
 1. Wskaż sposoby liczenia terminów na podstawie Ordynacji podatkowej i przedstaw warunki uznania pisma
  za złożone w terminie.
 2. Wymień i krótko omów zasady ogólne postępowania podatkowego.
 3. Przedstaw przesłanki i tryb wyłączenia pracownika organu podatkowego.
 4. Omów instytucję pełnomocnika w postępowaniu podatkowym – rodzaje pełnomocnictwa, zasady
  ustanowienia, zakres działania.
 5. Omów instytucję tymczasowego pełnomocnika szczególnego.
 6. Przedstaw terminy załatwiania spraw w Ordynacji podatkowej.
 7. Jaki jest zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu podatkowym.
 8. Omów aspekty doręczanie pism organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 9. Omów zagadnienia doręczenia.
 10. Przedstaw zasady doręczania pism osobom fizycznym w Ordynacji podatkowej.
 11. Przedstaw zasady doręczania pism osobom prawnym w Ordynacji podatkowej.
 12. Jakie są skutki odmowy pokwitowania doręczenia oraz odmowy przyjęcia pisma w Ordynacji podatkowej.
 13. Omów zagadnienie wezwania – formy, sposoby zastosowania się do wezwania, ograniczenia w wezwaniu do
  osobistego stawiennictwa w Ordynacji podatkowej.
 14. Omów zasady i możliwości przywrócenia terminu w Ordynacji podatkowej.
 15. Omów zagadnienie wszczęcia postępowania podatkowego – data wszczęcia, forma, wyjątki od wydawania
  postanowień.
 16. Przedstaw zawartość podania i tryb usuwania jego braków w Ordynacji podatkowej.
 17. Omów zasady sporządzania protokołu w Ordynacji podatkowej. Zaprezentuj różnicę między protokołem a
  adnotacją.
 18. Zasady udostępniania stronie akt sprawy podatkowej.
 19. Rodzaje dowodów w Ordynacji podatkowej.
 20. Zasady i tryb występowania przez organ podatkowy o informacje do banków i instytucji finansowych.
 21. Księgi podatkowe – reguły oceny mocy dowodowej.
 22. Zakaz przesłuchania w charakterze świadka w Ordynacji podatkowej.
 23. Zasady przeprowadzania dowodu z opinii biegłego. Zasady przeprowadzania dowodu z oględzin w
  Ordynacji podatkowej.
 24. Badanie w postępowaniu podatkowym oświadczeń woli stron czynności prawnych – powództwo o ustalenie.
 25. Rozprawa w postępowaniu podatkowym.
 26. Zawieszenie postępowania podatkowego.
 27. Elementy niezbędne decyzji w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
 28. Uzupełnienie braków decyzji podatkowej, sprostowanie oraz wyjaśnienie decyzji podatkowej.
 29. Elementy niezbędne postanowienia w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
 30. Różnice między decyzją a postanowieniem na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej.
 31. Odwołania i zażalenia w Ordynacji podatkowej – tryb wnoszenia, termin, treść odwołania i zażalenia.
 32. Wykonalność decyzji ostatecznych i nieostatecznych w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
 33. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej.
 34. Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej.
 35. Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
 36. Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej – zakres stosowania i różnice
  między nimi.
 37. Przesłanki uzasadniające wznowienie postępowania podatkowego.
 38. Rodzaje rozstrzygnięć organu podatkowego po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w wyniku
  wznowienia.
 39. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej.
 40. Tryb uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej.
 41. Wygaśnięcie decyzji podatkowej.
 42. Kary porządkowe w postępowaniu podatkowym.
 43. Koszty postępowania podatkowego – rodzaje kosztów, tryb obciążania strony kosztami postępowania.
 44. Zakres podmiotowy i przedmiotowy czynności sprawdzających dokonywanych na podstawie ustawy
  Ordynacja podatkowa.
 45. Strona w czynnościach sprawdzających i podmioty uprawnione do jej reprezentowania w toku czynności
  sprawdzających.
 46. Procedury korygowania deklaracji w ramach czynności sprawdzających.
 47. Zakres weryfikacji w ramach czynności sprawdzających ulg podatkowych wykazanych przez podatnika w
  deklaracji.
 48. Zasady dokonywania oględzin lokalu mieszkalnego w ramach czynności sprawdzających.
 49. Doręczenia, wezwania, dokumentowanie czynności sprawdzających.
 50. Środki prawne przysługujące kontrolowanemu przedsiębiorcy w sytuacji wykonywania kontroli z
  naruszeniem przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.
 51. Zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo przedsiębiorców.
 52. Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli podatkowej.
 53. Reprezentacja kontrolowanego w kontroli podatkowej.
 54. Instytucja zawiadomienia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.
 55. Organy uprawnione do wszczęcia kontroli podatkowej.
 56. Zagadnienia związane z imiennym upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
 57. Procedury wszczęcia kontroli podatkowej.
 58. Zasady przeprowadzania niektórych dowodów w toku kontroli podatkowej.
 59. Miejsca przeprowadzania czynności kontrolnych w toku kontroli podatkowej.
 60. Uprawnienia kontrolujących w toku kontroli podatkowej.
 61. Obowiązki kontrolowanego w toku kontroli podatkowej.
 62. Zasady dokumentowania przebiegu kontroli podatkowej.
 63. Procedury związane z zakończeniem kontroli podatkowej.
 64. Zasady wstępu kontrolujących na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego.
 65. Formy pełnomocnictwa w kontroli podatkowej.
 66. Zawieszenie kontroli podatkowej.
 67. Ponowne podjęcie kontroli podatkowej.
 68. Kontrola podatkowa w zakresie podatkowej grupy kapitałowej (funkcjonowanie, utrata statusu podatnika
  przez grupę, rozwiązanie spółki wchodzącej w skład grupy, organ właściwy do przeprowadzenia kontroli).
 69. Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe – forma, termin, przesłanki uprawniające do wystąpienia o
  zaświadczenie.
 70. Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe na wniosek osób innych niż podatnik.
 71. Zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowej.
 72. Zakres przedmiotowy i tryb wykonywania kontroli celno-skarbowej jako kontroli stałej.
 73. Miejsca wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli celno-skarbowej.
 74. Organy uprawnione do wykonywania oraz koordynowania kontroli celno-skarbowej.
 75. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej.
 76. Elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej oraz jego zastosowanie.
 77. Terminy dotyczące zakończenia kontroli celno-skarbowej oraz skutki jej niezakończenia we właściwym
  terminie.
 78. Uprawnienia przysługujące kontrolującym w ramach kontroli celno-skarbowej.
 79. Zasady dotyczące wstępu kontrolujących na teren kontrolowanego oraz osób trzecich i poruszania się po tych
  terenach w ramach kontroli celno-skarbowej.
 80. Stosowanie procedury zamknięć urzędowych w ramach kontroli celno-skarbowej.
 81. Stosowanie procedury konwoju towarów w ramach kontroli celno-skarbowej.
 82. Stosowanie procedury strzeżenia towarów w ramach kontroli celno-skarbowej.
 83.  Stosowanie procedury zatrzymania środków przewozowych w ramach kontroli celno-skarbowej.
 84. Stosowanie procedury kontroli przesyłek pocztowych w ramach kontroli celno-skarbowej.
 85. Stosowanie procedury przeszukania osób oraz lokali i innych pomieszczeń w ramach kontroli celnoskarbowej.
 86. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego oraz należności celnych na majątku kontrolowanego w ramach
  kontroli celno-skarbowej.
 87. Dokumentowanie czynności kontrolnych w ramach kontroli celno-skarbowej.
 88. Sposoby zakończenia kontroli celno-skarbowej i ich skutki prawne dla kontrolowanego.
 89. Uprawnienia do składania korekty deklaracji w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.
 90. Warunki i tryb przekształcenia się kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe.
 91. Uregulowania dotyczące postępowania podatkowego prowadzonego w wyniku przekształcenia się kontroli
  celno-skarbowej, zawarte w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.
 92. Zadania sądów administracyjnych i zakres ich właściwości.
 93. Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego.
 94. Wyłączenie sędziego sądu administracyjnego od rozpoznawania sprawy – przesłanki, zasady i tryb
  wyłączenia.
 95. Zasady ustanawiania pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym i zakres jego działania.
 96. Termin, tryb wnoszenia oraz elementy skargi do sądu administracyjnego.
 97. Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie – wymogi
  formalne, tryb rozpatrzenia.
 98. Przesłanki i tryb odrzucenia skargi przez sąd administracyjny.
 99. Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego – przesłanki i tryb.
 100. Zasady i tryb wstrzymania wykonania decyzji lub postanowienia, na które wniesiono skargę do sądu
  administracyjnego.
 101. Postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądem administracyjnym – cele i przesłanki podjęcia.
 102. Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego – przesłanki i tryb.
 103. Uzasadnienie wyroku – terminy i zasady sporządzania.
 104. Uwzględnienie skargi do sądu administracyjnego – przesłanki, treść orzeczenia i jego skutki.
 105. „Merytoryczne orzeczenie” sądu administracyjnego – przesłanki, zakres związania organu administracji,
  środki zaskarżenia.
 106. Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania –
  przesłanki, treść orzeczenia, skutki uwzględnienia skargi.
 107. Prawomocność orzeczeń sądu administracyjnego.
 108. Skarga kasacyjna – przesłanki, termin i tryb wnoszenia, podmioty legitymowane.
 109. Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego – przesłanki wnoszenia, wymogi formalne, termin
  wniesienia.
 110.  Koszty postępowania sądowoadministracyjnego – elementy składające się na koszty, zasady ich zwrotu i
  obciążenia stron i organu.
 111. Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym – przesłanki udzielenia i zakres, tryb
  zaskarżenia zarządzeń i postanowień w zakresie prawa pomocy, podmioty legitymowane.
 112. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego – przesłanki i tryb.
 113. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowoadministracyjnego –
  przesłanki i tryb.
 114. Wskaż kategorie podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu w świetle ustawy o zasadach
  ewidencji i identyfikacji podatników i płatników..
 115. Omów tryb nadawania Numeru Identyfikacji Podatkowej.
 116. Rejestracja podatnika podatku od towarów i usług w świetle ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
  podatników i płatników.
 117. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie aktualizacji danych na gruncie ustawy o zasadach ewidencji i
  identyfikacji podatników i płatników.
 118. Wskaż w jakich sytuacjach i komu podatnik ma obowiązek podawania identyfikatora podatkowego.
 119. Co to jest Krajowa Ewidencja Podatników, kto ją prowadzi, skąd pochodzą i do jakich celów
  wykorzystywane są zawarte w niej informacje.
 120. Wymień podmioty, którym na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
  udostępnia się dane objęte tajemnicą skarbową.
 121. Przesłuchanie kontrolowanego lub świadka na odległość.
 122. Uprawnienia Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w odniesieniu do kontrahentów kontrolowanego.
  Pojęcie kontrahenta kontrolowanego.
 123. Akta kontroli celno-skarbowej.
 124. Okoliczności i tryb podjęcia zakończonej kontroli celno-skarbowej.
 125. Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.
 126. Decyzja a postanowienie w postępowaniu administracyjnym.
 127. Skarga na bezczynność i jej skutki.
 128. Wadliwość decyzji administracyjnej.
 129. Przedmiot i podstawy skargi kasacyjnej.
 130.  Kompetencja ogólna i szczególna organu w postępowaniu administracyjnym.
 131. Pierwszeństwo obrony na drodze postępowania administracyjnego jako przesłanka dopuszczalności skargi.
 132. Nieważność decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym.
 133. Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego na gruncie ustawy – Kodeks postępowania
  administracyjnego.
 134. Uprawnienia samokontroli organu administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 135. Strony postępowania sądowoadministracyjnego.
 136. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego.
 137. Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych.
 138. Przesłanki dopuszczalności skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 139.  Dopuszczalność skargi kasacyjnej do NSA.
 140. Omów zagadnienie rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony w Kodeksie postępowania
  administracyjnego
 141. Omów zasadę informowania stron i jej związek z zasadą czynnego udziału strony w postępowaniu w
  ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.
 142. Zaprezentuj zasadę polubownego załatwiania spraw według Kodeksu postępowania administracyjnego:
  kogo dotyczy i jak się stosuje.
 143. Zasada umożliwiania dokonywania oceny działania urzędów kierowanych przez organy administracji
  publicznej w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego a prawo do składania skarg i wniosków.
 144. Pełnomocnik procesowy i pełnomocnictwo w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.
 145. Omów instytucję ponaglenia w Kodeksie postępowania administracyjnego: prawo do wniesienia, procedura
  rozpatrzenia.
 146. Warunki doręczania pism drogą elektroniczną, w tym na elektroniczną skrzynkę podawczą w
  przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.
 147. Odbiorcy pism i miejsce ich doręczenia w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.
 148. Doręczenie zastępcze a fikcja doręczenia w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.
 149. Instytucja zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie w przepisach Kodeksu postępowania
  administracyjnego.
 150. Omów przesłanki, cel i wskaż uczestników mediacji w Kodeksie postępowania administracyjnego i jej
  stosowanie.
 151. Omów procedurę mediacji w Kodeksie postępowania administracyjnego i jej stosowanie.
 152. Kto może być mediatorem według Kodeksu postępowania administracyjnego i jakie ma uprawnienia, jego
  wynagrodzenie.
 153. Omów pojęcie decyzji w Kodeksie postepowania administracyjnego, wymień jej elementy składowe i
  omów zagadnienie uzasadnienia.
 154. Wskaż formę i elementy składowe ugody według Kodeksu postępowania administracyjnego.
 155. Omów milczące załatwienie sprawy w Kodeksie postępowania administracyjnego- uznanie sprawy za załatwioną
  milcząco i jego termin.
 156. Omów prawo do odwołania w Kodeksie postępowania administracyjnego:, wymogi formalne, terminy.
 157. Omów procedurę odwołania i jej wpływ na wykonanie decyzji w Kodeksie postępowania
  administracyjnego.
 158. Kiedy i na czyj wniosek prowadzi się postępowanie wyjaśniające według Kodeksu postępowania
  administracyjnego.
 159. Omów instytucję zażalenia w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 160. Omów instytucje postępowania uproszczonego w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 161. Omów formy i podstawy do odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej według Kodeksu
  postępowania administracyjnego.
 162. Omów instytucję przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej według Kodeksu postępowania
  administracyjnego.
 163. Omów ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej według Kodeksu postepowania
  administracyjnego.
 164. Wskaż zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego i omów 3 z nich
 165. Omów właściwość rzeczową i miejscową organów administracji publicznej na tle sporów w tym zakresie.
 166. Omów zagadnienie wyznaczenia pracownika lub organu do załatwienia sprawy.
 167. Omów przedmiot wniosku, tryb składania, jak i sposób i termin jego załatwienia według Kodeksu
  postępowania administracyjnego.
 168. Omów zasady europejskiej współpracy administracyjnej opisane w Kodeksie postępowania
  administracyjnego. .
 169. Porównanie zasad składania odwołania na gruncie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i
  ustawy Ordynacja podatkowa.
 170. Porównanie dowodów na gruncie ustawy Kodeksu postepowania administracyjnego i ustawy Ordynacja
  podatkowa.
 171. Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym.
 172. Porównaj procedurę wszczęcia kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej dotyczącej przestrzegania
  przepisów prawa podatkowego.
 173. Porównaj formę zakończenia kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej dotyczącej przestrzegania
  przepisów prawa podatkowego.
 174. Kontrola kontrahentów kontrolowanego w ustawie Ordynacja podatkowa.
 175. Kontrola kontrahentów kontrolowanego w toku kontroli celno-skarbowej.
 176. Porównaj kontrolę kontrahentów kontrolowanego prowadzoną na podstawie ustawy Ordynacja
  podatkowa i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
 177. Omów rodzaje rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego po wniesieniu skargi kasacyjnej oraz
  przesłanki ich wydania.

Aktualizacja modułu – nowe pytania z 28.04.2023

 1. Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu a uprawnienia i obowiązki organu podatkowego.
 2. Czy doradca podatkowy może mieć dowolny czy określony adres do doręczeń elektronicznych (np. na ePUAP), by móc reprezentować klientów?
 3. Jakich faktów czy danych Strona nie musi udowadniać czy dokumentować?
 4. Czy organ podatkowy jest zobowiązany do wyczerpującego zbadania wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych danej sprawy?
 5. Czy art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej daje organom podatkowym prawo do gromadzenia dowodów?
 6. Proszę o omówienie formy umocowania i uprawnień pełnomocnika, ustanowionego w trakcie kontroli celno – skarbowej.
 7. Z jakiego aktu lub dokumentu wynika termin zakończenia kontroli celno – skarbowej i czy możliwe jest jego przedłużenie?
 8. Czy i w jakim zakresie do kontroli celno – skarbowej mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej?
 9. Czy i w jakim zakresie do postępowania podatkowego prowadzonego w wyniku przekształcenia kontroli celno – skarbowej mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej?
 10. Omów warunki i formę podjęcie zakończonej kontroli celno-skarbowej.
 11. Omów cel czynności sprawdzających.
 12. Uprawnienia organu podatkowego do korekty deklaracji w ramach czynności sprawdzających.
 13. Żądanie przez organ podatkowy przedstawienia dokumentów od kontrahentów w ramach czynności sprawdzających.
 14. Oględziny lokalu w ramach czynności sprawdzających.

Cena

299 zł

Dostęp do modułu

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 2499 zł
Moduł - Postępowanie - 299 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać moduł / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj