VAT – 2020

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie:

189 zł

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego jest teraz dostępny również w formie tematycznych modułów.

 

Podatek VAT

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały wszystkie pytania otwarte z wykazu pytań opublikowane w załączniku do uchwały Nr 4/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego z zakresu podatku VAT (łącznie 84) oraz pytanie 29 z zakresu podstaw międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego.

Lista omawianych pytań
 1. Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu, czynności wyłączone z opodatkowania.
 2. Zbycie przedsiębiorstwa w podatku od towarów i usług.
 3. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, pojęcie towaru i usługi, pojęcie sprzedaży w podatku od towarów i usług.
 4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, definicja, miejsce świadczenia, moment powstania obowiązku podatkowego – według ustawy o podatku od towarów i usług.
 5. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, definicja, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki opodatkowania tej dostawy stawką podatku od towarów i usług 0% – według ustawy o podatku od towarów i usług.
 6. Nowe środki transportu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – definicja, podatnicy z tytułu dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego nowych środków transportu, moment powstania obowiązku podatkowego, zapłata podatku.
 7. Zasady opodatkowania likwidacji działalności gospodarczej, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, zwolnienia z opodatkowania – w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
 8. Pojęcie działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności wyłączone z pojęcia samodzielnej działalności gospodarczej.
 9. Zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
 10. Zasady szczególne powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
 11. Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług u małego podatnika.
 12. Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 13. Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w przypadku dokonywania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.
 14. Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w przypadku dokonywania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.
 15. Eksport towarów, definicja, eksport bezpośredni i pośredni, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki opodatkowania eksportu stawką 0% – w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
 16. Import towarów, definicja, obowiązek podatkowy, miejsce opodatkowania, podstawa opodatkowania – w rozumieniu podatku od towarów i usług.
 17. Zasady wymiaru i poboru podatku od importu towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
 18. Import usług, definicja, podatnicy z tytułu importu usług, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego – w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
 19. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów w przypadku tzw. transakcji łańcuchowych w świetle przepisów o podatku od towarów i usług.
 20. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – zasady ogólne.
 21. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – zasady szczególne.
 22. Rzeczoznawca majątkowy, będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, dokonał na zlecenie podatnika podatku od wartości dodanej wyceny nieruchomości położonej w Holandii. W którym kraju członkowskim usługa ta powinna zostać opodatkowana i który z podmiotów będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług od tej czynności. Uzasadnij odpowiedź.
 23. Spółka będąca w Polsce podatnikiem podatku od towarów i usług jest podwykonawcą prac budowlanych związanych z nieruchomością położoną na terenie Niemiec. Usługi te wykonuje na zlecenie generalnego wykonawcy będącego także firmą polską Określ miejsce świadczenia usługi i podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu tej czynności. Uzasadnij odpowiedź.
 24. Firma mająca siedzibę w Holandii jest właścicielem nieruchomości położonej w Polsce. Najemcami poszczególnych lokali użytkowych są podatnicy podatku od towarów i usług. Określ miejsce świadczenia usługi i podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu tej czynności. Uzasadnij odpowiedź.
 25. Podatnik podatku od towarów i usług świadczy usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Podaj miejsce świadczenia ww. usługi w sytuacji, gdy nabywca usługi, będący podatnikiem podatku od wartości dodanej, ma siedzibę w Niemczech. Uzasadnij odpowiedź.
 26. Podatnik podatku od towarów i usług świadczy usługę przewozu towarów z Polski do Francji na zlecenie podatnika z Holandii. Jakie jest miejsce świadczenia tej usługi i jak powinien wystawić fakturę polski przewoźnik. Proszę uzasadnić odpowiedź.
 27. Usługi na ruchomym majątku rzeczowym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Przykłady, miejsce świadczenia i zasady opodatkowania.
 28. Transport towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – miejsca świadczenia i zasady opodatkowania.
 29. Transport pasażerów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – miejsca świadczenia i zasady opodatkowania.
 30. Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych stosowanych do określenia podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług.
 31. Wysokość stawek podatkowych w podatku od towarów i usług, ogólny zakres ich zastosowania, rola klasyfikacji statystycznych towarów i usług oraz obiektów budowlanych w tym zakresie.
 32. Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – definicja, stawka podatkowa i zakres jej obowiązywania.
 33. Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dokonywanych w okresie zmiany stawek podatku.
 34. Warunki uznania usługi przewozu towarów za usługę transportu międzynarodowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – stawka podatkowa, dokumenty potwierdzające dowód świadczenia usługi.
 35. Zasada obniżania podatku od towarów i usług należnego o podatek naliczony oraz terminy odliczeń.
 36. Zasady odliczania podatku od towarów i usług naliczonego u „małego podatnika” rozliczającego się metodą kasową.
 37. Szczególne regulacje dotyczące obniżania podatku od towarów i usług należnego o podatek naliczony w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.
 38. Zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
 39. Warunki skrócenia terminu (z 60 do 25 i ze 180 do 60 dni) zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy podatnika podatku od towarów i usług.
 40. Forma i znaczenie zabezpieczenia majątkowego w systemie zwrotów nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym na rachunek bankowy podatnika.
 41. Przypadki, w których faktura VAT nie uprawnia do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego.
 42. Instytucja ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług z punktu widzenia wierzyciela.
 43. Instytucja ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług z punktu widzenia dłużnika.
 44. Zasady odliczania podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności opodatkowanych oraz zwolnionych z opodatkowania, sposób ustalania proporcjonalnej kwoty podatku przypadającego do odliczenia.
 45. Zasady dokonywania korekty odliczonego podatku naliczonego w przypadku zmiany stopnia wykorzystania nieruchomości do celów działalności gospodarczej.
 46. Zasady korekty podatku od towarów i usług naliczonego, korekta w przypadku środków trwałych, zasady postępowania w przypadku zbycia środków trwałych w okresie korekty, korekta w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 47. Zwolnienie „podmiotowe” od podatku od towarów i usług, w tym wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia, sposób jej liczenia, utrata prawa do zwolnienia,, wyłączenia ze zwolnienia.
 48. Szczególne procedury rozliczania podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług turystyki, w tym zakres podmiotowy, sposób ustalania podstawy opodatkowania, wysokość opodatkowania, fakturowanie.
 49. Szczególne procedury rozliczania podatku od towarów i usług w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, w tym podstawa opodatkowania, fakturowanie.
 50. Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, w tym zakres zastosowania, wymogi w zakresie fakturowania, ewidencji, deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej – w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
 51. Ogólne zasady funkcjonowania zryczałtowanego systemu zwrotu podatku rolnikom ryczałtowym (zakres przedmiotowy, podmiotowy tego systemu, zasady i obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług).
 52. Zasady i procedury rejestracji podatników, w tym dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, przewidziane w ustawie o podatku od towarów i usług.
 53. Zasady składania deklaracji podatkowych w podatku od towarów i usług – rodzaje deklaracji, okresy za jakie są składane i warunki z tym związane, terminy składania deklaracji, podmioty wyłączone z obowiązku ich składania.
 54. Zasady składania informacji podsumowujących w podatku od towarów i usług.
 55. Zapłata podatku w świetle ustawy o podatku od towarów i usług.
 56. Zasady dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – ogólne zasady wystawiania faktur na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 57. Zasady dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – ogólne zasady wystawiania faktur na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.
 58. Zasady prowadzenia ewidencji w podatku od towarów i usług.
 59. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży dokonywanej na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 60. Szczególna procedura rozliczania podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług taksówek osobowych.
 61. Zasady dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym niemającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.
 62. Wymień i scharakteryzuj przykładowe obowiązki podatkowe mające charakter instrumentalny, których naruszenie prowadzi do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 63. W jakiej sytuacji osobie fizycznej ponoszącej za ten sam czyn odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe nie można ustalić dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 64. Dodatkowe zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług
 65. Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku niestosowania kas rejestrujących.
 66. Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku nieprowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 67. Przesłanki odstąpienia od ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 68. Przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa jako dostawa towarów w podatku od towarów i usług.
 69. Przedstawiciel podatkowy w podatku od towarów i usług – podmiot ustanawiający, charakter ustanowienia (kwestia obligatoryjności), warunki do spełnienia przez przedstawiciela podatkowego, forma ustanowienia, obowiązki przedstawiciela oraz jego odpowiedzialność.
 70. Warunki obniżenia podstawy opodatkowania podatku od towarów i usług, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, w następstwie stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze (zawyżenie kwoty podatku).
 71. Zakres odpowiedzialności pełnomocnika podatnika na tle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 72. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym na tle ustawy o podatku od towarów i usług– warunki zastosowania, sposób opodatkowania, przykładowe towary i usługi objęte tym sposobem opodatkowania.
 73. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy na tle ustawy o podatku od towarów i usług –warunki powstania odpowiedzialności i wyłączenia odpowiedzialności, przykładowe towary, których dotyczy regulacja.
 74. Nota korygująca w podatku od towarów i usług.
 75. Zasady składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
 76. Zastosowanie przez nabywcę towaru lub usługi mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług.
 77. Pojęcie nadużycia prawa w ustawie o podatku od towarów i usług.
 78. Sposób określenia proporcji w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.
 79. Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności i korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju.
 80. Odwrócony mechanizm obciążenia podatku od towarów i usług w przypadku usług budowlanych.
 81. Szczególne przypadki odpowiedzialności podatkowej nabywcy w ustawie o podatku od towarów i usług.
 82. Zasady wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur.
 83. Biała lista podatników – omów zasady i konsekwencje prowadzenia wykazu.
 84. Co to jest split payment – założenia i zasady działania.

Szkolenie zawiera

Szkolenie zawiera omówienie w szczególności:

 • transakcji łańcuchowych;
 • procedury uproszczonej dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych;
 • momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia podatku VAT
 • mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i zastępującego go mechanizmu podzielonej płatności
 • odpowiedzialności pełnomocnika
 • sankcji w postaci ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku VAT
 • roli i obowiązków przedstawiciela podatkowego

Szkolenie zawiera:

 • Dostęp do 7 godzinnego nagrania na 60 dni
 • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf)

Stan prawny: 01.07.2020 r.

Cena

189 zł

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 2499 zł
Moduł - VAT - 189 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać film / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj