Regulamin

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich Tax Academy Anna Zięba Stanisław Gordziałkowski s.c. („Tax Academy”) organizuje i przeprowadza szkolenia i kursy. 
 2. Zgłoszenie uczestnika do udziału w kursie lub szkoleniu następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego („Formularz”). Formularz należy wypełnić, podpisać oraz przesłać skanem na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa. 
 3. Przesłanie podpisanego Formularza stanowi zawarcie umowy pomiędzy Tax Academy oraz uczestnikiem szkolenia (lub firmą zgłaszającą uczestnika szkolenia) i tym samym zobowiązuje do wniesienia pełnej opłaty za kurs lub szkolenie. 
 4. W przypadku wyboru płatności ratalnej, Uczestnik otrzymuje harmonogram płatności („Harmonogram płatności”), który stanowi integralną część umowy.
 5. Tax Academy korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Tax Academy wystawia rachunek nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia kursu lub szkolenia, po otrzymaniu wpłaty za kurs lub szkolenia. Na życzenie uczestnika, Tax Academy wystawi rachunek „pro forma”. Rachunki oraz rachunki „pro forma” wystawiane są w formie elektronicznej oraz przesyłane na adres e-mail wskazany w Formularzu.
 6. Warunkiem zapisu na kurs lub szkolenie jest zapoznanie się z Regulaminem, akceptacja postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wpłata opłaty za kurs (w przypadku wyboru płatności ratalnej, wpłata I raty, zgodnie z Harmonogramem płatności). 
 7. W przypadku gdy Tax Academy w ramach akcji promocyjnej oferuje rabat przy zapisach na kurs lub szkolenie do danego dnia, rabat zostanie przyznany, jeżeli do dnia wskazanego przez Tax Academy jako ostatni dzień zapisów, Tax Academy otrzyma na adres e-mail Formularz oraz na rachunku bankowym zostanie zaksięgowana pełna opłata za kurs lub I rata, w przypadku wyboru płatności ratalnej.  
 8. Uczestnik, po dokonaniu zapisu na kurs lub szkolenie, otrzyma harmonogram szkolenia („Harmonogram szkolenia”), w którym wskazane będą: (i) terminy zajęć, (ii) miejsce zajęć (w przypadku kursów i szkoleń stacjonarnych), (iii) tematyka zajęć, (iv) prowadzący. Tax Academy zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Harmonogramie szkoleń z przyczyn niezależnych od Tax Academy (w szczególności w przypadku choroby prowadzącego). Informacja o zmianie Harmonogramu szkolenia zostanie niezwłocznie przesłana wszystkim uczestnikom.   
 9. Wszelkie informacje dotyczące szkoleń lub kursów będą wysyłane do uczestników na adres skrzynki e-mail podany w Formularzu (w tym Harmonogram szkolenia, Harmonogram płatności, informacja o odwołaniu kursu lub szkolenia).
 10. Tax Academy zastrzega prawo do odwołania przeprowadzenia szkolenia lub kursu w przypadku niezabrania wystarczającej ilości uczestników. W takim przypadku Tax Academy poinformuje uczestników w formie e-mail na adres skrzynki wskazany w Formularzu o odwołaniu kursu lub szkolenia nie później niż w ciągi 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu lub szkolenia oraz zwraca w całości wniesioną przez uczestnika opłatę w terminie 7 dni od przesłania takiej informacji. Opłata za kurs lub szkolenie zwracana jest na rachunek bankowy z którego uczestnik dokonał opłaty za kurs lub szkolenie. 
 11. Uczestnicy kursów i szkoleń w formie webinarium otrzymają instrukcje dotyczące oprogramowania pozwalającego na wzięcie udziału w webinarium (transmisji online), jak również minimalnych warunków technicznych urządzeń mobilnych umożliwiających prawidłowe działanie oprogramowania. Takie same instrukcje zostaną także przesłane uczestnikom uprawnionym do  odtwarzania nagrań udostępnionych w okresie trwania kursu lub szkolenia i 30 dni po jego zakończeniu.
 12. Uczestnicy kursów i szkoleń w formie webinarium mają prawo do przetestowania działania oprogramowania przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia, po uprzednim ustaleniu z Tax Academy terminu przeprowadzenia testów. Tax Academy nie ponosi odpowiedzialności za błędy oprogramowania do obsługi webinarium, leżące po stronie uczestnika, w tym za brak możliwości połączenia z prowadzącym i śledzenia transmisji online. Tax Academy nie ponosi także odpowiedzialności za urządzenia mobilne uczestników, niespełniające minimalnych wymagań technicznych, wskazanych w instrukcji udostępnionej przez Tax Academy.
 13. Uczestnicy kursów i szkoleń w formie webinarium, którzy planują uczestnictwo w szkoleniu lub kursie w ramach transmisji online zobowiązani są do uruchomienia oprogramowania nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem takiej transmisji. 
 14. Tax Academy posiada pełne prawa autorskie do nagrań udostępnianych uczestnikom kursów i szkoleń na okres trwania kursu oraz 30 dni po jego zakończeniu. Jakiekolwiek udostępnianie tych nagrań osobom trzecim, w tym w szczególności udostępnianie haseł dostępu, kopiowanie, stanowi naruszenie praw autorskich Tax Academy i jest zabronione. 
 15. Wszelkie materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie i upowszechnianie jest zabronione.