Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

pytania zgodne z Uchwałą Komisji z dnia 25.03.2022 r.

Sprawdź jak uczymy

Obejrzyj omówienie przykładowego pytania.

Co zawiera nasz kurs?

 • Omówienie 67 pytań
 • aktualne materiały do nauki (pdf do pobrania i wydruku)
 • prawie 4 godzin nagrania

Co nas wyróżnia?

 • kurs online
 • uczysz się kiedy i gdzie chcesz
 • od praktyka do praktyka
 • prosty język

Wykładowca

Anna Zięba

Doradca podatkowy

Lista pytań

Rozwiń pełną listę omawianych pytań
 1. Zakres czynności doradztwa podatkowego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
 2. Kto i na podstawie jakich przepisów prawa może poza doradcą podatkowym wykonywać poszczególne czynności doradztwa podatkowego?
 3. Atrybuty zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego.
 4. Podstawy prawne działania samorządu doradców podatkowych.
 5. Organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Proszę wymienić i scharakteryzować.
 6. Procedura zwołania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
 7. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce.
 8. Wymień grupy zawodowe wchodzące w skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz omów kompetencje Komisji.
 9. Zasady odbywania praktyki zawodowej kandydata na doradcę podatkowego.
 10. Podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
 11. Warunki wpisu osoby fizycznej na listę doradców podatkowych.
 12. Warunki wpisu osoby prawnej do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.
 13. Procedura skreślenia doradcy podatkowego z listy doradców podatkowych.
 14. Procedura skreślenia osoby prawnej z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.
 15. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika przed organami administracji skarbowej.
 16. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika przed sądami administracyjnymi.
 17. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika w postępowaniach egzekucyjnych.
 18. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika w postępowaniach celnych.
 19. Proszę wymienić formy wykonywania zawodu doradcy podatkowego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
 20. Podstawowe obowiązki nałożone na doradcę podatkowego przepisami polskiej ustawy o doradztwie podatkowym.
 21. Podstawy prawne oraz zakres tajemnicy zawodowej obowiązującej doradcę podatkowego.
 22. Odpowiedzialność doradcy podatkowego w zakresie wolności słowa.
 23. Ograniczenia obowiązujące doradcę podatkowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub podjęciu zatrudnienia.
 24. Przesłanki i procedura zawieszenia wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego.
 25. Zakres odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.
 26. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców podatkowych w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
 27. Procedura postępowania przed sądami dyscyplinarnymi w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
 28. Rola Rzecznika Dyscyplinarnego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.
 29. Podstawy prawne realizowania prawa pomocy przez doradców podatkowych.
 30. Zasady zachowania tajemnicy zawodowej wynikające z ustawy o doradztwie podatkowym i z zasad etyki.
 31. Przesłanki i tryb zwolnienia doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej.
 32. Granice ochrony interesów klienta przez doradcę podatkowego.
 33. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne doradcy podatkowego w stosunku do klienta wynikające z zasad etyki.
 34. Warunki podjęcia przez doradcę podatkowego dodatkowej działalności gospodarczej.
 35. Zasady zapobiegania powstaniu konfliktu interesów przy prowadzeniu przez doradcę podatkowego dodatkowej działalności gospodarczej.
 36. Zasady zapobiegania powstaniu konfliktu interesów przy podjęciu zatrudnienia przez doradcę podatkowego.
 37. Immunitet materialny a zasady etyki.
 38. Zasady informacji i reklamy doradcy podatkowego wynikające z zasad etyki.
 39. Niedozwolone elementy reklamy doradcy podatkowego wynikające z zasad etyki.
 40. Obowiązki doradcy podatkowego w trakcie sprawowania funkcji w samorządzie i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
 41. Obowiązki doradcy podatkowego w relacjach z klientem.
 42. Przeszukanie lokalu – zasady postępowania doradcy podatkowego.
 43. Przypadki powstania konfliktu interesów – w tym wymienione w zasadach etyki.
 44. Zasady ustalania wynagrodzenia w umowie doradcy podatkowego z klientem.
 45. Pactum de quota litis – ograniczenia w stosowaniu przez doradców podatkowych.
 46. Rezygnacja ze zlecenia – prawa i obowiązki doradcy podatkowego.
 47. Zasady zaniechania przez doradcę podatkowego wniesienia środka odwoławczego.
 48. Prowadzenie sprawy podatkowej i zwrot dokumentacji przez doradcę podatkowego.
 49. Stosunek doradcy podatkowego do sądów, urzędów i innych instytucji.
 50. Zasady opiniowania przez doradcę podatkowego innych doradców podatkowych oraz efektów ich pracy.
 51. Zasady lojalności, koleżeństwa i uczciwej konkurencji pomiędzy doradcami podatkowymi.
 52. Zasady składania skarg na innych doradców podatkowych.
 53. Zasady krytyki działań lub zaniechań samorządu doradców podatkowych.
 54. Regulacje wynikające z zasad etyki dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców podatkowych.
 55. Zasady występowania doradcy podatkowego przed sądami administracyjnymi.
 56. Prawa i obowiązki doradcy podatkowego jako pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.
 57. Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego wobec Krajowej Rady Doradców Podatkowych na podstawie ustawy o doradztwie podatkowym.
 58. Zasady przechowywania akt przez doradców podatkowych.
 59. Wskaż podmiot obowiązany do ustalenia zasad etyki doradców podatkowych oraz określ co zasady te powinny zawierać, według ustawy o doradztwie podatkowym.
 60. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradcę podatkowego (zakres, zwolnienia, terminy, ewidencje).
 61. Audyt funkcji podatkowej – omów na czym polega, kto przeprowadza, jak się kończy.
 62. Wymień podmioty uprawnione do przeprowadzenia audytu funkcji podatkowej oraz wyłączone z uprawnienia do przeprowadzenia audytu funkcji podatkowej.
 63. Określ co rozumiemy pod pojęciem naruszenia godności zawodu doradcy podatkowego według Zasad Etyki Doradców Podatkowych.
 64. Scharakteryzuj zasady formułowania wypowiedzi publicznych przez doradcę podatkowego według Zasad Etyki Doradców Podatkowych.
 65. Scharakteryzuj zakres tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego według ustawy o doradztwie podatkowym oraz według Zasad Etyki Doradców Podatkowych.
 66. Określ kiedy i na podstawie jakich przesłanek doradca podatkowy może zaniechać wniesienia środka odwoławczego od rozstrzygnięcia niekorzystnego na rzecz klienta.
 67. Omów zasady prowadzenia sprawy podatkowej przez doradcę podatkowego według Zasad Etyki Doradców Podatkowych.

Cena

149 zł

Dostęp do modułu

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 2499 zł
Pakiet - kurs dla radców prawnych - 999 zł
Moduł - Doradztwo podatkowe i etyka zawodowa - 149 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać moduł / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj